A restaurálási munkálatok során új életre kelt két unikális 17. századi nyomtatvány

A restaurálási munkálatok során Keresztúri Bíró Pál Csecsemő keresztyén c. műve, mellékletébe kötött Halics Mihály verseivel és egyéb kézirataival, valamint Csanaki Máté: Az döghalalrol valo rövid elmélkedés... című munkája újult meg.


Könyvtárunk egyik jelentős könyve Keresztúri Bíró Pál Csecsemő keresztyén c. műve (Gyulafehérvár, 1638). A kötet tulajdonképpen egy református katekizmus, Rákóczi Zsigmond és György konfirmáció előtti vizsgájának anyaga. A kötet összeállítója, Keresztúri Pál a fejedelem fiainak nevelője volt. A Sárospatakon, majd Heidelbergben, Odera-Frankfurtban, Leidenben és Angliában iskolázott szerző 1630-tól volt a gyulafehérvári kollégium tanára, 1636-tól I. Rákóczi György udvari iskolájának vezetője. Később Bethlen Miklósnak lett nevelője, 1640-től pedig egykori tanítványának, Györgynek udvari papja. A szöveg a Heidelbergi Káté jelentősen kibővített, Keresztúri egyéni jellegű felfogását tükröző magyarázataival kiegészített változata. Második felében a jezsuita Robert Bellarminus tételeivel vitázva az ortodox református felfogást fejti ki. Keresztúri kérdés-feleletre épülő pedagógiai módszerét Bethlen Miklós is nagy elismeréssel emlegette. A mű első alkalommal egy évvel korábban jelent meg latinul, „Christianus lactens” címen, ebből a fordításából csupán a Rákóczi fiúkat köszöntő versek maradtak el.

A kötet különlegessége, hogy a nyomtatvány után bekötött lapok őrzik id. és ifj. Halics Mihály kéziratos versei és vegyes, önéletrajzi vonatkozású jegyzeteit. Ifj. Halics Mihály (Karánsebes 1643 – London 1713–15 k.) tanulmányait Nagyenyeden végezte, 1667–1669 között a szászvárosi iskola rektora volt. 1674-ben Hollandiába, majd Angliába utazott. 1674-es könyvtárjegyzéke tudatos gyűjtőről és egy rendkívüli műveltségű humanistáról árulkodik. Halicsot román származása miatt a román tudományosság is számon tartja, fontos kapocs a 17-18. századi erdélyi román-magyar kulturális párbeszédben.

A könyv teljes restaurálása során helyreállították annak remekbe készült vaknyomásos bőrkötését is, amely valószínűleg a sziléziai származású Jacob Effmurdt munkája, aki akkoriban a gyulafehérvári fejedelmi nyomdát és a hozzá tartozó könyvkötőműhelyt működtette. A restaurálás során a kötetről digitális másolat is készült.

A másik restauráltatott könyv Csanaki Máté: Az döghalalrol valo rövid elmélkedés, melyben az dög halálnak mivolta ... az Szent Irásbol, természetnek folyásábol és historiákbol világosan meg magyaráztatnak… c. munkája (Kolozsvár, 1634; RMK I. 636.) Csanaki Máté (Sárospatak, 1595 ? – Sárospatak, 1630?) orvos, kollégiumi tanár tízesztendei külföldi tanulmányút után 1619-től I. Rákóczi György háziorvosa lett, majd a sárospataki kollégium tanára volt.

A kötet csonka, csak A3-as laptól a B4-es ívfüzet második lapjáig van meg, viszont még töredékében is jelentős, mert a műből az Országos Széchényi Könyvtár retrospektív nemzeti bibliográfiája 7 példányt tart nyilván, ráadásul ezt a töredéket nem ismeri a nyilvántartás. Ehhez a könyvhöz is hozzá tartozik néhány érdekes 18. századi kézirat: 1. Coena Domini. Tractatus secundum restitutiones et Responsiones. 2. Az erdéllyi éhségnek idején Istenünk haragjának engesztelésére iratott könyörgés ez szomorú 1740 esztendőben.

A jelentősen megrongálódott 18. századi félbőr kötés különlegessége, hogy egyik egykori tulajdonosa az első kötéstábla belsejére egy míves, egyelőre azonosítatlan, 16–17. századi, mitológiai tárgyú rézmetszetet ragasztott. A restaurált könyv savmentes karton védőtokot kapott.

A restaurációs munkálatok a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával valósultak meg. A támogató NKA-nak köszönjük a pályázati támogatást, Hajdú Zsófiának és kollégáinak pedig az eredményes restaurátori munkát!