Digitális archívum

Összesen 1056 találat. Ezen az oldalon a(z) 241 - 270 címek láthatók.
Musnai László --- 1929 | 0 old.

A legáltalánosabban elterjedt magyar könyv, amely 340 év óta több mint száz kiadásban — egészében vagy részeiben — több mint egymillió példányszámban került forgalomba és feltalálható mindenütt, ahol magyarok laknak, a Károlyi Gáspár bibliafordítása.

Kirner A. Bertalan --- 1935 | 200 old.

Ezzel a szerény munkával, a Krisztus-hívők ama csoportja iránt kívánom leróni tiszteletemet és szeretetemet, akik a baptistált Jézus Krisztustól soha — még a küzdelem, szenvedés idejében — sem maradtak, el. Akik az ő „Mesterükért" éhséget, szomjúságot, fogságot, botozást egyaránt elviseltek. Sőt a legborzasztóbb gyötrelem óráiban; a vérpad, lenyakaztatás, vízbefojtás vagy a megégetés kínos perceiben is, bátor bizonyságtevői voltak az Űr Jézus Krisztusnak.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 19-24 old.

Mig kicsiny nehány száz lélekből álló gyülekezeteink az adminisztráció minden nehézsége nélkül vezethetők, addig a városi gyülekezetek zülleni kezdenek, széthullanak abban a pillanatban, melyben nincs gondoskodás tagjaik szorós összetartásáról.

Kecskeméthy István --- (4) 1922 | 18-23 old.
Révész Imre --- (4) 1922 | 10-10 old.
Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 14-18 old.

Jézus a dicsőség útján. Jézus a szenvedések útján.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 7-13 old.
Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 3-6 old.

Amikor Jézus a tanítvány és mester viszonyát alkalmazza magára és tanítványaira, valami sokkal többet és nagyobbat mond, mint ma értünk alatta. Ma egyszerűen egy külső viszonyt értünk, egy kapcsolatot, mely többé-kevésbbé lazán köti össze a két embert. Ez a kapcsolat élő és eleven kapocs volt, a közös életnek, a velük közölt új életnek a kapcsolata.Ugyanakkor a mester és tanítvány viszonya a legkényesebbek egyike.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 1-2 old.
N. N. --- (1) 1923 | 1-192 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Imre Lajos --- 1941 | 1-229 old.

A kolozsvári teológiai fakultás egyik módszeres értekezletén merült fel az a gondolat, hogy a teológiai hallgatók számára szükséges lenne gondoskodni arról, hogy teológiai tanulmányaik és az egyház jelen élete kérdései között a kapcsolat világosabban álljon előttük.

Makkai Sándor, Imre Lajos, Forgács Gyula --- In: Az Út --- (4) 1922 | 211-216 old.

Fr. Níebergall: Praktische Theologie. Lehre von der kirchlichen Gemeindeerziehung, auf religionswissenschaftlicher Grundlage, Harangszó után., Szerkesztői Üzenetek,

--- In: Az Út --- (4) 1922 | 208-210 old.

Rész szerint. . ., Az alkalomm.

Ravasz László, Makkai Sándor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 191-207 old.

Közéi az Úr, A tusakodó kegyelem, Idő előtt ne ítéljetek. — Ozv. Lázár Istvánná felett. —, Mindig az és mindig új, Átutalások. — Br. Wesselényi Béiáné feiett. —

Ravasz László, Makkai Sándor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 179-190 old.

Hogyan állunk?-Ravasz László háború utáni kitekintése., Országos Református Tanács.

--- In: Az Út --- (4) 1922 | 177-178 old.

Béke a viharban. — Az Üt izenete a lelkipásztorokhoz. —

N. N. --- (4) 1922 | 177-216 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 176-176 old.
Imre Lajos --- In: Az Út --- (4) 1922 | 174-175 old.

F. Varga Lajos: Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznap reggeli istentiszteletekre.

--- In: Az Út --- (4) 1922 | 172-173 old.

A só és a világosság.

Veress Gábor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 167-171 old.

Talán a háborús állapot az oka, hogy a II. próbaénekeshez oly kevesen szólották hozzá, távol vannak azok, kik tehetnék, de lehet az is a magyarázata, hogy tudjuk, hogy az énekügyi bizottság a zsinat előírása szerint dolgozván, a kritika hiábavaló, eredmény nélküli szóvesztegetés. Magam is ez utóbbihoz tartoztam, de iskolánk is hivatalosan felszólíttatván véleménye elmondására, a zenei rész bíráló bizottságába bekerültem s ott elmondott véleményemet a nyilvánosságnak is elmondom, mert úgy gondolom, hogy azoknak, kiknek szava a végső döntésnél befolyással lehet, szolgálatot teszek.

Veress Gábor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 161-166 old.

Kollégiumok pásztorációja, Miért nem énekelnek híveink?,

Imre Lajos --- In: Az Út --- (4) 1922 | 148-160 old.

A múlt évfolyamokban végigkísértük a lelkipásztor munkáját egy falusi gyülekezetben.A falusi gyülekezet képe után, most lássunk egy városi gyülekezetei, s próbáljuk részekre bontani a városban végzendő lelkipásztori munkát. A két munkakör között nincs lényeges különbség, csak az, hogy a városi munka mindig komplikáltabb, eredményeiben kétségesebb, mint a falusi, a hol kevesebb gyülekezeti tag, azok fokozott összetartása mellett tradíciót alkotni s evvel szilárdítni meg a munkát, sokkal könnyebb.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (4) 1922 | 134-147 old.

Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref. theol. fakultás évmegnyitó ünnepélyén,
1918. szeptember 15-én. Képek az ifjúsági munka köréből. III. Egy kis nemi pásztoráció.

Ravasz László --- In: Az Út --- (4) 1922 | 127-133 old.

Ő előbb szeretett minket..., Az Úr közelében, Elég..., Ahol a föld összeér az éggel...,

Imre Lajos --- In: Az Út --- (4) 1922 | 125-126 old.

A munka áldása.

Tóth Lajos --- In: Az Út --- (4) 1922 | 119-124 old.

Támogassuk a református sajtómozgalmat. Nem elég finnünk és tudnunk, hogy a sajtó nagy jelentő- ségű, fa nem munkálkodnunk is kell rajta főkép nekünk lelkipásztorok* nak, t>ogy a most megindult mozgalomnak sikere minél nagyobb legyen.

Kecskeméthy István, Révész Imre --- In: Az Út --- (4) 1922 | 99-118 old.

Megtérés, újjászületés, megigazulás; A megszentelődés; A keresztyén élei táplálkozása;

Gombos Ferenc --- In: Az Út --- (4) 1922 | 97-98 old.

A szerzetes erkölcs igazsága

N. N. --- (4) 1922 | 97-176 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Pages