Digitális archívum

Összesen 1097 találat. Ezen az oldalon a(z) 241 - 270 címek láthatók.
Vásárhelyi János --- 1957 | 32 old.

Egyházunkban, a gyülekezetekben való tanításra, a Jelenések könyvének értelmezésére is, egyházunk felhatalmazott szolgái illetékesek hitvallásunk szabályai mellett. Ez azonban nem zárja ki, sőt meg is kívánja, hogy híveink saját maguk lelki épülésére Anyaszentegyházunk értelmezését és tanítását megvizsgálják és e tanításokban minél teljesebben gyarapodni igyekezzenek.

Ravasz László --- 1990 | 171 old.

A méltóságosan és idegenűl jellemzés mellett azonban ugyanolyan találónak érezzük az „alázatosan és szív közelben" megfogalmazást is. Alázatos írás is a Kis Dogmatika.

Urzinus Zakariás, Oleviánus Gáspár --- 1944 | 66 old.

A hitvallás az egyház hitének summája, az egyháznak az: Isten és ember viszonyéi illető kérdésekre adott felelete. Hangsúlyozni vagy csak megemlíteni is feleslegesnek tartom, hogy a Hitvallásnak csak annyiban van értéke, amennyiben e viszonyt illetőleg az Isten önmaga kijelentését veszi és fogadja el normául s így a Szentírás alapján áll.

Székely István --- 1917 | 36 old.

A könyv sokkal reálisabb, józanabb és kevésbé fantasztikus, mint az exegézisben járatlan világi és papi közönség hiszi. Lehet, hogy ennek megállapítása sokat levon a könyv érdekességéből a képzelődésre és miszticizmusra hajló emberek szemében, de annál jobban növeli annak értékét és érdekességét a komoly tudomány előtt.

Hartenstein Károly --- 1930 | 16 old.

A zsidó népet általában „a vallás népének“ nevezik. Ezzel azonban a legnagyobbat még nem mondtuk meg róla. Nevezhetjük a „próféták népének".

Gyenge János --- 1923 | 33 old.

Amerikában az ottani nagy protestáns egyházak, a methodista, baptista, református, lutheránus és anglikán egyházak köréből indult ki.

Gyenge János --- 1924 | 44 old.

Egyházunk lelki és szervezetbeli újjászületésének érdekében jogos mindenkor, sőt kötelesség a régi elavult rendet felforgatni és ujjal cserélni fel. S ha megtették ezt már kivétel nélkül a világ összes kálvinista egyházai, miért vonnánk ki annak megtétele alól magunkat éppen mi, romániai magyar reformátusok, holott ez nálunk fajunk és egyházunk legfontosabb életkérdése.

Horváth István --- 1996 | 171 old.

Azt kell állítanunk, hogy aligha akad érdekfeszítőbb kérdés Jézus élete történeténél. A kijelentés nem Jézus tanítása csupán, amit csak egy percig is el lehetne szakítani az ő személyétől, s nem is csak az ő váltsághalála és feltámadása, hanem egész élete. A Christos kata pneuma hangsúlyozása, az az üdvtörténeti korszak, amelyben élünk, ugyanis a mennybemenetel és a dicsőségben való epiphania, megjelenés között, éppen Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanazon mivolta (Zsid. 13:8) hangsúlyozása miatt nem jelentheti a kata szarka eljelentéktelenítését.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (1) 1923 | 44-52 old.

Különös érdeklődésre tarthat számot e kérdések közül a lelkipásztorok barátsága. Barátság. ha vissza gondolunk, talán az ífjú koru emlékeink jutnak eszünkbe. E szóra átmelegszik a szívünk, felderül az arcunk. A barátságban tárja fel az ember az ő legbensőbb énjét. Legteljesebben a barátságban találja meg az ember a lelki társát.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (20) 1938 | 21-23 old.

Az egyházkerületi Lelkészértekezlet nov. 22-én tartott választmányi, majd közgyűlése foglalkozva a jövő évi programmal, megállapította, hogy mely kérdések azok, amelyekkel az egyházmegyei értekezleteknek szükséges a jövő esztendőben foglalkozni. Ezen az alapon tűzte ki a Lelkészértekezlet választmánya a jövő esztendei munkául a címül felírt tételt : Gyülekezetem néptheologiája rendszeres adatgyűjtés alapján.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 38-43 old.

Ime a jelenkor világhangulatának két leglényegesebb vonása és azok szférájában támadt nevezetesebb mozgalmak. Ismernünk kell az idők jeleit, úgy is mint szimtómákat, és úgy is mint szükségleteket, hogy lépéseinkben öntudatosak és biztosak lehessünk.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 36-37 old.

Az Út folyóirat kibőzült a "Tudomány és világnézet" című rovattal. Öntudatos és világnézeti álláspontot eddig is képviselt a folyóirat, de azt inkább csak implicite érvényesítette, de nem fejezte ki a teorétikus munka eszközeivel.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (20) 1938 | 16-20 old.

Azok között a munkák között, amelyeket egyházunk végez az utóbbi időben, az ifjúsági munka volt az, -amely a legsúlyosabb válságon ment keresztül. Sohasem is tudták ezek a munkák az eredményeknek és sikereknek olyan mértékét produkálni, mint a többiek s különösen a nőszövetséges munka, amely inkább tudott anyagilag is eredményeket elérni, de még a vasárnapi iskolai munka arányaival sem tarthatott lépést.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 30-35 old.

A presbiteri hivatalról, A presbiter magánéletéről, A presbiter munkájáról

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 25-30 old.

A téli időszak a legalkalmasabb a lelkipásztor számára, a gyülekezetben végzett munka szempontjából. Tavasszal, főleg falusi környezetben nehezebben lehet gyülekezetépítési projekteket kivitelezni, mert a mezei munka kezdetét veszi. A kérdés tehát az, hogy hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a nyári munkaidő alatt ne akadjon meg a télen végzett munka kontinuitása.

Dávid Gyula --- In: Az Út --- (20) 1938 | 10-15 old.

A lelkipásztor mondhatja, hogy igehirdetői lelkiismeretességével és hűségével ellenőrzi önmagát. Nagyon jó, ha az igehirdető ezt vallja s még jobb, ha gyakorolja. Nagyon sokszor azonban éppen ez a hűség és lelkiismeretesség válik nagyon problematikussá. A hűségnek és a lelkiismeretességnek van egy polgári-vulgáris értelmezése és sajnos, rendesen azok, akik nagyon hivatkoznak a hűségre és lelkiismeretességre, ennek a vulgáris értelmezésnek szűk világában vergődnek.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (20) 1938 | 5-9 old.

A legnagyobb parancsolat - Luk. 10:25-37
Az aranylánc - Péld. 1:7-9
Amit Isten tesz, megáll - Préd. 3:10-14
Áldjad én lelkem az Urat - Zsolt. 103:1—4.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij --- In: Az Út --- (20) 1938 | 3-4 old.

A szülei házból én csak kedves emlékeket hoztam magammal, mert nincsenek az embernek kedvesebb emlékei, mint amelyeket kora gyerekségében a szülei háznál szerez és ez csaknem mindig így van, ha csak legkisebb szeretet és összetartás van is a családban. De még a rossz családi életből is származhatnak kedves emlékek, hacsak a magunk lelke képes arra, hogy ilyen kedves emlékeket keressen. E családi emlékekhez számítom én a Szent-Írást is, melyet én gyermek létemre is nagyon szerettem olvasgatni.

Káli Dénes --- In: Az Út --- (20) 1938 | 1-2 old.

A betű a megrögzített gondolat, az eltartható szellem. Korok, kultúrák szunnyadnak benne. A megfejtett hieroglif vagy a babiloni ékírás halott múlt lelkét elevenítette meg. Kincsek őre a betű.

N. N. --- (20) 1938 | 1-33 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Szőcs Endre --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 42-46 old.

Isten csodálatos törvényei változatlanok és örökkévalók. Azokat ember el nem törölheti, meg nem másíthatja, büntetlenül át nem hághatja és ki nem játszhatja. Minden erre irányuló törekvés tévelygés és Isten megcsúfolására irányuló bűnös akarat. Ezért figyelmeztet Isten Igéje: ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg. Senki se ámítsa önmagát és ne éljen tévhitben Isten örök törvényeit illetőleg a természeti, testi és lelki világban egyaránt, mert nincsen végzet, nincsen vaksors, hanem csak isteni törvény és a törvény felett álló isteni gondviselés.

Bitai B. Pál --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 37-41 old.

A hitetlenség a maga propagandáját nem ünnepi megnyilatkozásokon keresztül végzi, hanem a hétköznapi élet síkján emlézi bele a lelkeinkbe. A keresztyénség megerőtlenedésének oka pedig éppen abban van, hogy ünnepi-morállá, vasárnapi szószéki prédikációvá és úrnapi körmenetekké magasztosult! Míg maga a hétköznapi élet sótlanná vált! Eltűnt a keresztyénség a mindennapi élet megnyilatkozásaiból, mint a mindennapi élet-tevékenységek megbélyegzője és karátjegye.

Zágoni Albu Dezső --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 32-36 old.

A Szentírás nagy tengerében egy szerényen meghúzódó kis gyöngyszemecske az Eszter könyve. Vannak itt biztosan sokan, akik csak annyit tudnak róla, hogy van a Szentírásban egy ilyen című könyv is, de hogy mi van benne, miről szól — arról nem tudnak semmit. Még a bibliaolvasó ember is könnyedén átsiklik rajta. Egy régi történet leírását látja benne, vagy megdöbben azon a kegyetlen zsidó bosszún, amely a könyvben le van írva, de úgy érzi, hogy keresztyén embernek nem sokat szól benne az Isten. Testvéreim!

Járay Márton --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 28-31 old.

Jézus példázatai világosak és félreérthetetlenek. Mindeniket jellemzi az, hogy az élet egy elhatárolt kis részének, sokszor egyetlen kérdésnek. megvilágítására szolgálnak, egy kérdéssel foglalkoznak, amellyel éppen akkor fordultak hozzá. A példázatoknak ebből a természetéből következik az az igazság is, hogy tartalma nem állítható minden részletéiben párhuzamba a vallásos élettel, csakis azzal az egy feltett kérdéssel. Így például alap Igénk erre a kérdésre felel: 1. Hogyan kerül Jézus tanítványai közé a gonosz? 2. Mit kell tenni ezekkel?

Szőcs Endre --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 23-27 old.

Kenyéri Mindennapi kenyér! Milyen komoly kérdés ez ma. Mindenkor létfontosságú volt, de a mostani háborús időkben rendkívüli jelentőséget nyert. Régebben csak a szegény napszámos, munkásembernek volt égető kérdés, ma azonban falusi, városi, szegény, gazdag
számára egyformán életbevágó. Bármilyenek is legyenek azonban az idők, nekünk mindörökké változatlan buzgósággal kell kérnünk: „Mi Atyánk! A mi mindennapi kenyerünket

Gudor Lajos --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 20-22 old.

A cséplés előtti napokban tapasztaltuk, hogy kenyér nélkül milyen nehezen lehet élni. A málé meg a burgonya nem pótolja a kenyeret. Amilyen nélkülözhetetlen a kenyér testünk táplálásánál, épp olyan nélkülözhetetlen Krisztus az életünk számára. De míg a kenyeret
ideig-óráig pótolni lehet, Jézus Krisztust semmivel pótolni nem lehet. Az élet számára nem adatott más táplálék, csak Jézus Krisztus.

Hegyi István --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 15-19 old.

Naponta panaszkodunk mostanában az "életre. Naponta kénytelenek vagyunk beismerni, hogy nem tudunk megbirkózni a ránk törő nehézségekkel. Naponta felvetődik benned a kérdése magadra vagy-e a világban, változatlan valóságok-e örökre benned a bűn, kint a szenvedések, mindenhol a halál?! A maga természetes rendjében megy minden s neked nyögni kell a kikerülhetetlen tények terhe alatt?! Vagy több és más is van ebben az emberi életben annál, amit az ember lát és amit az ember csinálhat?! Milyen döntő kérdések!

Teleky Mihály --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 9-14 old.

Vártál-e már valamit nagyon? Ismered-e azt,az érzést, hogy mit jelent valamit igazán, epekedve várni? Élt-e szívedben az a várakozás, mely ott él a börtönbe zárt rab szívében a szabadulás, a beteg emberben a gyógyulás, a szomorúságba esett lélekben, a vigasztalás

Gazda Lajos --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 5-8 old.

Ott ül az Ószövetség népe életének egyik legsúlyosabb szakaszában, a fogságban. Ránehezedik életére a külső és belső szorongattatás terhe, mely megtántorítja még a legkülönbeket is. A kívülről jövő szorongattatás felőrli izmaikat, idegeiket, mindennapi életük feltételeit. A belső nyomorúság: a lélekben való meghasonlás, Istenben való hit meggyengülése; mint sötét köd! nehezedik rá szemeikre s elveszi tőlük a helyes látás képességét is. Istentől elforduló tekintetüket egymásfelé és önmagukra irányítják.

Juhász Albert --- (7-8) 1943 | 1-47 old.

Ebben a felelősséggel terhes, de emberileg legbizonytalanabb időben bocsátjuk útjára ezt a füzetet. 8 lelkipásztor 9 prédikációját veszi benne az olvasó. Az írókat semmifélé szerkesztői szempont sem kötötte. Mindenki azt a prédikációját küldötte be, amelyiket
akarta, amelyiknek elmondásánál leginkább érezte, hogy az Ige uralkodik felette. Az egész füzetet a lelkipásztorok testvéri kézfogásának szántuk s azzal az imádsággal bocsátjuk útjára, hogy lelkipásztor-testvéreink, testvéri szívek bizonyságtételén át, hitükben erősödjenek s az egyetlen Fundamentumon szilárdabban álljanak.

Pages