Digitális archívum

Összesen 1056 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 71-118 old.

Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára
Bodó Sára: Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata
Doktori címet szerzett Somfalvi Edit
Somfalvi Edit: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 68-70 old.

A cikk szerzője bemutatja Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás. könyvét, amit Visky S. Béla fordított le.

Kolumbán Vilmos József --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 55-67 old.

A arminiánus tan illeti predesztinációt valamint Cocceius teológiája a szövetséget, amelyek nem kívánják, hogy hígítsa a rugalmatlansága a Dordrecht határozatokat, amit holland teológia gondozott a tizenhetedik század lázában, súlyos problémákat okozva még a tizennyolcadik század első felére.

Visky Sándor Béla --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 37-54 old.

Ebben a tanulmányban Visky S. Béla kutatja Vladimir Jankélévitch antroplógiai nézetét és az örökkévalóságról való kifejtését.

Bognárné Kocsis Judit --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 18-36 old.

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 7-17 old.

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni.

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 7-118 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 700-712 old.

Balogh Csaba: Felekezeti teológia, Egyetemes Tudomány. Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 699-699 old.

Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 696-968 old.

Adorjáni Zoltán: Gyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában. A XXVI. Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencia, 2015. augusztus 27–29.

Doktori címet szerzett Kovács Szabolcs.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 688-693 old.

Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata
Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában.

Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 603-687 old.

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát.

Fekete Károly --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 597-602 old.

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján.

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 597-712 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 587-592 old.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Sipos Gábort.

Simon János: Az V. Erdélyi Teológus-Doktorandusz szimpózium

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 583-586 old.

Visky S. Béla bemutatja Wayne Morris könyvét ami Salvation as praxis.
A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World címet kapta.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 562-582 old.

Bognárné Kocsis Judit: A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában

Bogdán Zsolt András: Párbeszéd Istennel a kulisszák mögött

Csendes László --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 534-561 old.

A totális rendszerek mintegy ötven esztendeje alatt Romániában nem alakulhatott ki a társadalmi dialógus kultúrája, nem jöhetett létre az erőtér, amelyet a szociológusok „civil szférának” szoktak nevezni.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 522-533 old.

E tanulmány azzal a céllal követi a Genfi Káté útját, hogy a fellelhető nyomoknak, de főleg a fordításoknak köszönhetően jelezhessük, hogy mikor jelenhettek meg a „kálvini vonások a magyarság lelki arcán".

Batizán Attila --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 509-521 old.

Ebben a dolgozatban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a nyugateurópai kortárs teológiák miként határozzák meg, és milyen kontextusban használják a diaszpóra fogalmát.

Fekete Csaba --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 488-509 old.

A fenti főcím után zárójelbe tett kérdőjel a forrásjelölés pontosságát vonja kétségbe. Ez a tanulmány a kérdés megtárgyalása és a helyesbítések érdekében született a magyarországi bizottsági munka keretei között.

Roukema, Riemer --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 477-487 old.

Ez alkalommal arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 477-590 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Kozma Zsolt --- 2017 | 30 old.

Elkészítettem írásaimnak jegyzékét, azért is, hogy lássam, mi mindent írtam össze (vissza), azért is, hátha valaki hasznát veszi. A kronologikus rendbe szedett jegyzék minden írásomat tartalmazza 1960-tól kezdve, függetlenül attól, hogy nyomtatásban megjelent vagy sem.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 453-469 old.

1. A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma.
2. A 2005-ben megalakult Romániai Biblikusok Egyesületének tagjai február 27-én gyűltek össze Nagyszebenben ez évi szimpóziumuk és közgyűlésük magtartására.
3. Gróf Mikó Imre-díjban részesült Ősz Sándor Előd.
4. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Adorjáni Zoltánt.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 433-452 old.

Bibliopolium - Könyvbemutató
Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás.
Recenzió
Végh Tamás:
Abrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 425-432 old.

Gróf Bánffy Miklós végső útja nyomában.

Geréb Miklós --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 404-424 old.

Tanulmányom első részében általánosságban tárgyaltam Batthyány Lajos első kabinetjének egyházakkal kapcsolatos elképzeléseit és intézkedéseit, a következőkben a magyarországi felekezeteket sajátosan érintő eseteket fogom bemutatni a teljesség igénye nélkül, ugyanis a kérdéses időszak átfogó bemutatása nagyobb terjedelmű tudományos munkát igényel.A célom itt csupán annyi, hogy ízelítőt adjak abb

Kovács Ábrahám --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 387-403 old.

Ebben a tanulmányban szeretném röviden bemutatni a keresztyénség három alapvető hozzáállását más vallásokhoz, és rávilágítani a vallásközi párbeszéd és az összehasonlító vallásteológia kérdéseire. Ezek után a posztliberális teológia George Lindbeck által jelzett felfogásának újszerűségét és annak kritikai értékelését mutatom be.

Simon János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 371-386 old.

Jelen tanulmányban a gyülekezeti együttléteken jelentkező pánikroham jellemzőit mutattam be, valamint a krízishelyzetben való segítés szempontjait tekintettem át, valamint a pániktapasztalatok megosztásának és az arra való reagálásnak néhány nehézségét és veszélyét, illetve a gyülekezeti szálak megerősítésének lehetőségét vizsgáltam.

Pages