Digitális archívum

Összesen 1179 találat. Ezen az oldalon a(z) 211 - 240 címek láthatók.
N.N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 160-161 old.
Kállay Dezső --- In: Az Út --- (30) 2004 | 157-159 old.

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 154-156 old.

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

Ladányi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 144-153 old.

A Coetus Theologorum (Református Theologusok Munkaközössége, a továbbiakban: Munkaközösség) Vasady Bélának, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Kara professzorának a kezdeményezésére és vezetése alatt, valamint Bodonhelyi József főtitkár irányítása mellett, Debrecenben jött létre.

Veress László --- In: Az Út --- (30) 2004 | 130-143 old.

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.

Kozma Zsolt --- In: Az Út --- (30) 2004 | 123-129 old.

Az Ember Fia a szombatnak is Ura (Mk 2,28) – Jézusnak ez a kijelentése helyreállítja az ember és a törvény viszonyát. A piacgazdaság íratlan törvényei meghatározzák az emberi cselekvést és magát az embert is.

Kereskényi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 117-122 old.

Ez a tanulmány a házasságról és az elválásról gondolatokat gyűjt az Újszövetség fényében.

Vörös Éva --- In: Az Út --- (30) 2004 | 115-116 old.

Amikor pedig egy dolgos élet után az erőnk fogyóban van, de nem úgy az aratnivaló, mi sem tudunk mást tenni, mint továbbadni az „eredeti” jézusi biztatást: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

N. N. --- (30) 2004 | 112-163 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Sass Kálmán --- 1946 | 67 old.

Úgy látszik, az, emberben ez az éhség örök. Az ég és a föld nagyon megócskult, erősen megavult, jobbat, tisztábbat, igazabbat, „újat" várunk. És pedig ezt az újat nagyon várjuk. Nappal munkánkban!, éjjel álmainkban, ha gyermekeinkre nézünk., a tükörből visszabámuló gondráncolta orcánk, a fekete hajszálak között kikandikáló fehérek... várnak és várunk.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 299-300 old.

A Rajna folyó közepén, mintha a sziklából nőtt volna ki, áll egy régi torony. Elmondom annak a történetét.

K. M. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 295-298 old.

1. Ésaiás 48:17 Isten végtelen fenségű személyes hatalom és akarat,teremtő és világfeletti Úr. Mit gondolsz, lehetsz-e akadálya az Ö akaratának és megsértője szentségének? Vájjon nem remegő szívvel, mélységes áhítattal és örömkönnyekkel kell-e tudomásul venned, hogy ő Fiában Megváltó Kegyelem, a megszentelődés útján üdvösségre tanító és vezető Szentlélek?! Imádság: Atyám, áldott légy, hogy Szent Fiad által megmutattad a Neked való engedelmesség egyedül lehetséges és hasznos útját.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 294-294 old.

Ez a folyóirat, mely már hetedik évfolyamában jár, tartalmaz elmélkedéseket és a munkáról szóló cikkeket lelkészek számára, prédikációkat és beszédeket, „Vasárnap délután" c. rovatában a család számára készült elmélkedéseket. Ezenkívül a gyülekezeti munka számára is ad indításokat. A lap evangéliumi szellemben akar segítségére lenni a lelkipásztornak munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 294-294 old.

Ez a folyóirat, mely már hetedik évfolyamában jár, tartalmaz elmélkedéseket és a munkáról szóló cikkeket lelkészek számára, prédikációkat és beszédeket, „Vasárnap délután" c. rovatában a család számára készült elmélkedéseket. Ezenkívül a gyülekezeti munka számára is ad indításokat. A lap evangéliumi szellemben akar segítségére lenni a lelkipásztornak munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 293-294 old.

Kétségtelen, hogy ennek a lapnak is vannak fogyatkozásai, de bizonyos, hogy ha a református lelkészek és tanítók mellé állnának, a lapnak is jobban módjában állna e hibák kiküszöbölése. A lap irányában föltétlenül gondoskodni kellene róla, hogy határozottabb evangéliumi szellemet képviseljen.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 289-292 old.

A régi keresztyén teológia Isten megismerésének három útját jelölte meg: a)via emintiae: mindaz, ami az emberben, mint tulajdonság bizonyos mértékig megvan, Istenben rendkívüli mértékben feltalálható; b)via negationis: minden véges emberit tagadunk Istenben, vagyis ha mi teremtmények függők vagyunk, Ő független; c)via causalitatis: minden oksoron keresztül el lehet jutni az utolsó, végső okhoz, Istenhez. Isten megismerésének újabb útja és módja az, amelyet a liberális kritikai teológia követett, a vallásos tudaton át való megismerés.Ezt az utat különösen Schleiermacher verte.

Járosi Andor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 285-288 old.

Alkalmi költő, akinek finom, érzékeny lelke, érző szíve mindenre reflektál, amit Isten ad neki s mivel magától értetődő, természetes érzése az, hogy mindent Isten ad, költészete tárgyait tekintve végtelen gazdag.Költészetének alapvonása az elpusztíthatatlan, bátor, bensőséges optimizmus; akármiről is énekel, minden mögött a jóságos, szerető mennyei Atyát látja, akinek legfőbb célja a maga végtelen,, mérhetetlen szeretetét árasztani az egész világra, de főképpen az emberre.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 276-285 old.

Mai életünkben gyakran tehetjük azt a tapasztalatot gyülekezeteinkben, mintha az igehirdetés vesztett volna régi jelentőségéből és mintha hatása napról napra kisebbé válnék. Sokan vannak, akiknek az a gondolatuk, hogy az igehirdetés ma kevesebbet is jelent mint régebben, s hogy azok a munkaterek, melyek újabban mind nagyobb gazdagsággal nyíltak a lelki munkák terén, lassanként mintha kiszorítanák és erőtlenné tennék az igehirdetés hatását. Mintha annak régies módszere helyett egy újabb és minden tekintetben mozgékonyabb eszközre volna szükség a lelkek megnyerésében.

N. N. --- (1-2) 1916 | 1-296 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Gerhardt Pál --- In: Az Út --- (8) 1926 | 275-275 old.

Oh miként fogadjalak/Világ Megváltója./Méltóképp mint áldjalak/Lelkem megtartója!/Oh Jézus, gyújts szívemben/Te szövétnekedet,/Hogy érthessem mindenben/Te szent tetszésedet.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 272-272 old.

Ennek a hónapnak elején lépünk be az adventi időszakba, mely előkészítés a Krisztus fogadására. Az advent végén jön Karácsony, a Krisztus születése áldott ünnepe.

Andersen --- In: Az Út --- (8) 1926 | 271-272 old.

Tudjátok úgy-e gyermekek, hogy az ördög mindig azon töri fejét, hogyan ronthatná el mindazt a szépet és jót, amit a jó Isten alkotott. A világ, teremtése óta már sokszor próbálkozott ezzel a gonosz munkával és bár mindig kudarcot vallott, mégis mindig újra kezdette.

V. Á. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 266-270 old.

1. Isten Báránya. Jel 5:12. Ez a bibliai kifejezés a Jézus mennyei dicsőségét és a mi megváltatásunk boldogító igazságát foglalja össze. A tisztaság, szentség, a tökéletes bűntelenségben és az isteni javakban csak Ő olyan gazdag, hogy a bűnös emberiség javára a váltságdíját lefizesse. Az Isten Báránya elvette a világ bűneit, tehát a mérhetetlen lelki gazdagság az enyém is. Ima: Atyám! könyörgöm, hogy a Te Lelked által az én életemben is tedd hatékonnyá a Bárány vérét, hogy Őt én is méltóképpen dicsőíthessem.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 116-119 old.

Hangsúlyoznunk kell azt a gondolatot, hogy a vasárnapi iskolai munka mind nagyobb és nagyobb teret van hivatva betölteni egyházközségeinkben, ha egyáltalában adunk valamit
arra, hogy népünk vallásos éleiének fejlődésére befolyást gyakoroljunk. A felekezeti iskola, még ha minden lehetőségét kihasználjuk is, nem tartalmaz elegendő munkateret e tekintetben, s föltétlenül szükséges, hogy az intézményes munka pillére mellé minden erőnkkel igyekezzünk kiépíteni a szabad építő munka pillérét, melynek egyik fontos köve a vasárnapi iskola is.

Donald Frauser --- In: Az Út --- (8) 1926 | 260-265 old.

Nagy Szél haldoklott. Tulajdonképen nem ez volt apjától kapott neve. Időnként viharos élete alatt nevet cserélt, valami új néven nevezvén magát. A kunyhóbán síró asszonyok tolongtak, akik közül az egyiknek karjaiba hanyatlott, hogy kilehelje lelkét. Főembere is
ott volt, kérdezvén tőle az öntudat pillanataiban, mi történjék vagyonával, kit nevezett meg utódjául és végül a legborzasztóbb, ki babonázta meg őt, hogy ilyen rettentő véget érjen.

N. N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 113-115 old.

Mindig valami csodálatosan mély titokzatosságot éreztem az alkonyai csöndjéből. A legkedvesebb óráim azok voltak, ha csöndes estén felmentem egy hegyre a falu fölé s megálltam ott akkor, mikor az alkony kezdi a maga barna szárnyait teregetni a házakra.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 109-112 old.

Az első, megszokott, nagyon a szívünkhöznőtt és kétségtelenül történetileg indokolt felfogás, amely jelenleg teljes mértékben uralkodik is, az, hogy a mi egyházunk a magyar kisebbség kultúrájának s e kultúra hivatásos szervezetének, az iskolarendszernek őre, letéteményese és fenntartója. Az egyház e felfogás szerint oktató- és nevelőintézmény s mindenek felett nemzeti jellegű és kulturális tendenciájú tényezője a magyar kisebbség életének.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 258-260 old.

A vasárnap megszentelése elsősorban az asszonyok különös feladata, — de mindenek előtt a papnék egyik legdrágább kötelessége. Más asszonyok férje azon napon pihen, a papné ura aznap dolgozik a legtöbbet. Épp azért különösen fontos, hogy azalatt a pár rövidke óra alatt, amit otthon tölthet a pap, egészen zavartalan szentségben érezhesse meg a vasárnap csendes békességét a maga otthonában. Ünnepi csend — ez kell legyen a papi házak vasárnapjának legfőbb jellemvonása.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 251-257 old.

Valójában nem történt más egyéb ezen a napon, mint csupán annyi, hogy Luther Márton tiszteletes atya, a szabad művészetek és a Szent Teológia mestere, a wittenbergi egyetem rendes tanára „az igazság szeretetétől és kiderítésének vágyától indíttatva" 95 vitatételt szegezett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. A reformáció nem emberi mű, de a diadalmas Isten diadalmas harca az Ő dicsősége megkárosítói ellen.

Tőkés József --- In: Az Út --- (1) 1923 | 105-108 old.

A belmissziói munka feladata az, hogy az Isten ígéjét az emberek lelkéhez közel vigye és az emberek életét az Isten igéjének befolyása alá helyezze. A keresztyén egyházban egységesen és egyetemesen kialakult szokás szerint az Isten igéje a templomban hirdettetik. Az egyházi tevékenységnek ez a középpontja és így minden munkának, melyet az egyház végez, e körül kell csoportosulnia és ezt kell kiegészítenie.

Pages