Digitális archívum

Összesen 1097 találat. Ezen az oldalon a(z) 211 - 240 címek láthatók.
N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 95-96 old.

Mi, akik Krisztus által Istennek gyermekei vagyunk, nemcsak tudjuk ezt, de gyakoroljuk magunkat abban, hogyan tegyük le magunkat az Ő atyai kezébe. A Jézus ölében megszűnik
minden baj és nyomorúság.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 88-88 old.

Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. Ez a füzet a második az Ifjú Erdély kiadásában megjelenő Elő Könyvek c. sorozatban. A magyar ifjúsági mozgalom terjedésének és megerősödésének egyik titka kétségtelenül az, hogy gondoskodni kell irodalomról és pedig lehetőleg eredeti irodalomról számára. Nagyon melegen ajánljuk őket az ifjúsággal foglalkozó lelkész és tanító testvéreink figyelmébe.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 85-87 old.

Most az előtt a feladat előtt állunk, hogy az isteni kijelentés abszolút ápriorítását igazoljuk.Fel kell mutatnunk, hogy az isteni kijelentés emberi kezdeményezés és emberi akarások nélkül bukkan fel világunkban és életünkben. Régi reformátor! igazság, hogy senki sem keresheti Istent, aki meg nem találta s csak, aki egyszer megtalálta csak az keresheti Őt igazában. Ugyanez áll az ő kijelentésére is. Csak, akinek szólott, akinek kinyilatkoztatta magát csak az állhat meg előtte, csak annak van tapasztalata Őróla.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 76-84 old.

A népiskolai vallástanítás és vallásos nevelés egyedüli; célja lehet a gyermekeknek öntudatos, személyes, alázatos és hűséges keresztyén, életre való vezetése azon módok szerint, amely módokon ezt az életet a református egyház éli meg. Református keresztyén hitünk igazságainak a gyermek lelkében életté és erővé kell változnia, hogy ezt az életet maga is öntudatosan táplálni, fenntartani és az élete különböző viszonylataiban határozottan érvényesíteni és, minden más világnézettel szemben képviselni képes legyen.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 68-75 old.

Vannak azonban egyházközségek, amelyeknek életébe mélyebben belevágott a szekták részéről feltámadó veszedelem, amelyeknek egy része áldozatul esett a szektáknak, más része pedig lelkileg már azok hatalmában van. Ilyen esetékben a szekták által hirdetett gondolatok belevésődnek híveink lelkébe, ha mély hatásokat vált ki élet gyakorlatuk, vannak híveink, akik nehéz lelki harcokat vívnak s akik igen nagy mértékben igénylik a lelkipásztorok minden-irányú támogatását, hogy a szekták hatalmából kiragadtassanak.

Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 66-68 old.

Siralmas látvány az üres templom, amelyben vasárnap ásító padok felett, kongó falak között anélkül kell elszállania Isten gazdag igéjének, hogy ajándékával, áldott magával szíveket termékenyíthetne meg. De az a helyzet sem sokkal vigasztalóbb, amikor a templom tele van ugyan, de üres lelkekkel van tele, olyan lelkekkel, amelyek se nem alkalmasak, se nem méltóak az Ige Befogadására. Az Ige tud csodákat tenni; arra

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 63-64 old.

Pista nagyon rossz fiú volt: hajgálódott, verekedett, bántott mindenkit, még a felnőtteket is. Ám azóta sok-sok esztendő múlt el. Jóska egyszerű csizmadiamester,de azért a legjobb barátságban él a faluban nagyobb gazdájával, a kiben most senki sem ismerne rá a gonosz Pistára.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 154-157 old.

1. A bizalom jutalma Zsid 10:35. Arról a bizalomról van itten szó, mely a kétségek és nehézségek között és ezek által válik győzedelmes erővé, azáltal, hogy ezek felé emelkedik. Ennek a kitartó és helytálló bizalomnak jutalma az, hogy a minden körülmények között diadalmas krisztusi élet erejével övezi fel az embert. Imádság; Jó Atyám, könyörgöm hozzád, hogy oly hamar meglankadó bizalmamat hozzád és szent Fiadhoz erősítsd meg Szentlelked által.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 57-58 old.

Élő könyvek" cím alatt az „Ifjú Erdély" szerkesztősége egy kis könyvsorozatot indított meg olvasói és általában a magyar ifjúság számára. Programja szerint ez a sorozat a személyes élet és munka kérdéseire indításokat adó könyveket tartalmaz. Segítségül akar lenni azoknak, „akik életük elmélyítését és meggazdagítását az egyetlen lehetséges úton, annak a legmagasabb cél alá állításával akarják elérni.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 54-57 old.

A szerzőnek az a felfogása, hogy a református Dogmatika a Szentírásban kijelentett üdvigazságokat csoportosítja a tudományosan rendszerezett logikai sorrendbe s ezzel feladata kimerült. Ez a felfogás végső elemzésében azt jelenti, hogy a Dogmatika a Szentírásban idői és más csoportokban és elhelyezkedésben található kijelentés anyagát mintegy logikailag tömöríti, részben a Szentírásnak rendszeres kivonatát, részben pedig
megvilágosító exegézisét adva, de teljesen belül maradva a Szentíráson s arra semmiféle külső kritériumot vagy szempontot nem alkalmazva.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 51-53 old.

A szószéken elmondott prédikációért a pap felelős, de a gyermekszoba prédikációjáért — különösen amíg még kicsinyek a gyermekek — a papnét, az édesanyát éri a felelősség. Vajjon nem szolgál ezzel is a gyülekezetnek?! Papnétestvérem — a te gyermekeid mit prédikálnak a te gyülekezetednek?

Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 45-50 old.

Az amerikai Rowe professzor 1925-ben megjelent könyvében azt a megállapítást teszi, hogy az amerikai vallásos élet egyik jellemző vonása egy bizonyos speciálisan amerikai vallásos önállóság kifejlesztése. Az amerikai protestantizmus fokozatosan függetlenné tette magát — az író szerint — az európai protestáns egyházak hagyománytiszteletétől és intézményesített szervezeti formáitól. De fundamentalizmus az orthodoxiának konzervatív védelmezője. Konzervatív voltából következik, hogy az egyházi élet
történeti fundamentumain veti meg a lábát s szigorúan ragaszkodik

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 42-45 old.

Az „élmény-keresztyénség" létrehozott egy sajátságos modern „vallásosság"-ot, amely önmagát öncéllá tette és észrevétlenül úgy beleélte magát a -maga külön kis világába, hogy nem is tudja már észrevenni, hogy a „vallásosság", „vallás", „keresztyénség",
mint emberi-történeti oldalai az Isten akaratának és kijelentésének, csak annyi érvénnyel bírnak, amennyiben Isten igazságát és dicsőségét szolgálják.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 35-41 old.

Egyházunk karaktere, a szektákhoz való viszonya arra utalnak, hogy egyházunk nem léphet fel támadó módon a szektákkal szemben, viszont a szekták természetére tekintettel az sem lehet az első feladata, hogy azok visszatérítésére törekedjék mindenekfelett, hanem az lehet e tekintetben a főfeladata, hogy megvédjük híveinket a szekták hódító törekvéseivel szemben.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 31-32 old.

„Az jutott eszembe, hogy mi a Jézusnak Ígértünk mindent, s mennyi mindent odaadtunk a szegény gyermeknek. Ha igazán eljönne ma hozzánk Jézus, mit adnánk neki?"

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 27-30 old.

1. Sokak bűnét hordozá. (Ézs 53:12). Milyen távol vannak tőlem azok a jellemvonások, melyek Jézus igazi nagyságát adják. Hordozni mások bűneit olyan szeretettel, mint Ő hordozta az enyémeket, mikor nekem magam bűneinek hordozása is elviselhetetlen teher, sőt sokszor jól érzem magamat alattuk. Még kevésbé vagyok képes arra, hogy másért életemnek csak kis részét is odaadjam. De Ó hordozta értem ezeket, ezért csak Benne van reménységem. — Imádság: Megváltó Krisztusom, taníts engem elfogadni értem terheket hordozó kegyelmedet és könyörögj érettem is az Atyánál.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 24-26 old.

„A papnénak nincsen hivatala a gyülekezetben". Ezt a mondatot szívem legmélyebb meggyőződésével aláírom. Mégis ha a pap ott áll a gyülekezete előtt, egyet mindig kell tudnia: ha mindenki süket és közönyös is, ha mindenki kritizál s kifogásol, v. vakon eláraszt is hízelgéssel ebben a gyülekezetben, egy van köztük — az én feleségem — aki tudja, hogy én ki vagyok s hogy mit akarok.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 19-23 old.

Mindenek előtt vegyük tárgyalás alá az élmény fogalmát s kritikailag tisztázzuk a valláshoz és pedig épen a evangéliumi keresztyénséghez való viszonyát. Az élmény, sem fogalmilag, sem történetileg nem korlátozódik a vallás körére, hanem azon messze túl nélkülözhetetlen tulajdona a szellemi életnek és tudománynak, úgyis mint tény, úgyis mint az azt kifejező technikus terminus.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 15-18 old.

A presbiteri konferencia célja a presbitereket az egyház vezetésére alkalmasakká tenni s bennük a felelősséget az iránt felébreszteni. Ennek módja az, hogy a presbitereket lelkileg igyekszünk alkalmasakká tenni hivatásukra, mivel nem lehet egyházunknak olyan vezetője, aki személyes hitével és életével megcáfolta annak eszményeit. Nem abból kell tehát kiindulnunk, hogy mit tegyen egy presbiter, hanem hogy őket először is keresztyén életükben erősítsük meg.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 9-14 old.

Egyházunk sokoldalú nehéz küzdelmében növekedő fontosságú a szekták elleni küzdelem. Nem lehet itt feladatunk az hogy e küzdelem szükségességét igazoljuk, csupán e munka jelentőségére akarunk rámutatni, amikor hangsúlyozzuk, hogy a szekták egyházunkra nézve egyetemes természetű veszedelem. Alig van egyházközség, amelyet ne ostromolna egyik-másik szekta s ha nem is sikerült azoknak minden gyülekezetünkben híveket toborozni, kétségtelen tény, hogy ott kopogtatnak minden gyülekezetünknek kapuján és híveket akarnak toborozni maguknak.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 5-9 old.

Csak nem régiben hívtam fel a figyelmet igehirdetésünk válságára. Máshol és más alkalommal pedig kifejtettem, hogy egyházunk élete legaggasztóbb szimptomájának tartom az élő és írott igehirdetésben való nagy elhanyatlást. Akkor arra is rámutattam, hogy az élő igehirdetés hatalmát az roppantotta meg, hogy végzetesen hiányzik annak irodalmi alátámasztása és erőtartálya. Egyházi irodalmunk legújabb termésében valódi ritkaságszámba megy az igehirdetői alkotás.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 3-4 old.

Az újjászületés képe ez a történet. Az igazi élet akkor kezdődik, mikor a Krisztus a lélek számára életté és valósággá lesz. Ez történt Zákeussal.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 1-2 old.

Mindig nehezebb és mindig érthetetlenebb ez a mi sorsunk. A próbák és bajok, melyek szomorúvá és nehézzé tették a múlt évet nem kevesbednek, sőt növekednek.Lehet erre felelet a néma belenyugvás, a reménytelen lemondás is.De Isten Igéje nem ezt a megoldást adja ebben a részben.

N. N. --- (8) 1926 | 1-302 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Makkai Sándor --- 1947 | 508 old.

A pasztorális teológiai rendszer kidolgozásába beletartozik a lelkigondozás története s ennek az egyházi tevékenységnek tudományos teológiai, közelebbről ekkléziasztikai megalapozása és meghatározása, mint alapvetés. Maga a rendszer két szempont alatt tagolódik, az egységes tevékenység közösségi és személyes irányulása szerint. A közösségi lelkigondozás tana (koinonika) a lelkigondozó gyülekezettel és annak, szolgálatával foglalkozik. A személyes lelkigondozás tana (poiménika) a lelkigondozó személyiséget és a személyes lelkigondozás szolgálatát tárgyalja.

Imre Lajos --- 1942 | 1-450 old.

Ez a munka a vallásos nevelés és a vallástanítás teológiai alapon felépített rendszerét akarja adni. Hozzá akar járulni ezzel egyrészt a katechetika kérdéseinek tudományos teológiai megvilágításához, de másrészt segítséget is szeretne nyújtani azoknak, akik a vallásos nevelés munkájával foglalkoznak.

Imre Lajos --- 1912 | 110 old.

A kérdés, amelynek tárgyalásába bocsátkozunk, egyike a legnehezebbeknek. A nehézség két oldalról nehezedik elébünk. Egyik részből abban nyilvánul meg, hogy a tudományok, melyeknek körébe vág, mai napig nem részesültek kidolgozásban. A vallás filozófiája és lélektana ilyen néven igen fiatal diszciplínája a filozófiának, mint teológia, évszázadokon át hevert a hivatásos teológusok kezében.A másik tudomány, melynek körébe munkánk vág, a katechetika, vagyis a vallásos nevelés tudománya.

Dósa Dénes --- 1897 | 221 old.

Dáné István a szászvárosi ev. ref. középtanoda története című művének, mely az erdélyi ev. ref. egyházkerület 1863.-i évkönyvében jelent meg főképpen pedig a néhai Szabó György szászvárosi igazgató-tanár e tárgyra vonatkozó kéziratának bőséges felhasználásával.

Musnai László --- 1947 | 1-61 old.

Tótfalusi Kis Miklós tragikus, de hősies történetéről szól ez a kis füzet.

Musnai László --- 1934 | 54 old.

A magyar Biblia hősei között előkelő hely illeti meg Szenczi Molnár Albertét, ezt a „Hazája hasznára született" embert, aki sokoldalú munkásságával szolgált nemzetének, bár életének javarészét hazájától távol, örökös vándorlásban töltötte, annyira, hogy a korabeli sirvers szerint hazájának csak a bölcsőt és sírhelyet köszöni, vagy a másik szerint számára a haza csak számkivetés.

Pages