Digitális archívum

Összesen 1056 találat. Ezen az oldalon a(z) 181 - 210 címek láthatók.
Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 45-50 old.

Az amerikai Rowe professzor 1925-ben megjelent könyvében azt a megállapítást teszi, hogy az amerikai vallásos élet egyik jellemző vonása egy bizonyos speciálisan amerikai vallásos önállóság kifejlesztése. Az amerikai protestantizmus fokozatosan függetlenné tette magát — az író szerint — az európai protestáns egyházak hagyománytiszteletétől és intézményesített szervezeti formáitól. De fundamentalizmus az orthodoxiának konzervatív védelmezője. Konzervatív voltából következik, hogy az egyházi élet
történeti fundamentumain veti meg a lábát s szigorúan ragaszkodik

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 42-45 old.

Az „élmény-keresztyénség" létrehozott egy sajátságos modern „vallásosság"-ot, amely önmagát öncéllá tette és észrevétlenül úgy beleélte magát a -maga külön kis világába, hogy nem is tudja már észrevenni, hogy a „vallásosság", „vallás", „keresztyénség",
mint emberi-történeti oldalai az Isten akaratának és kijelentésének, csak annyi érvénnyel bírnak, amennyiben Isten igazságát és dicsőségét szolgálják.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 35-41 old.

Egyházunk karaktere, a szektákhoz való viszonya arra utalnak, hogy egyházunk nem léphet fel támadó módon a szektákkal szemben, viszont a szekták természetére tekintettel az sem lehet az első feladata, hogy azok visszatérítésére törekedjék mindenekfelett, hanem az lehet e tekintetben a főfeladata, hogy megvédjük híveinket a szekták hódító törekvéseivel szemben.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 31-32 old.

„Az jutott eszembe, hogy mi a Jézusnak Ígértünk mindent, s mennyi mindent odaadtunk a szegény gyermeknek. Ha igazán eljönne ma hozzánk Jézus, mit adnánk neki?"

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 27-30 old.

1. Sokak bűnét hordozá. (Ézs 53:12). Milyen távol vannak tőlem azok a jellemvonások, melyek Jézus igazi nagyságát adják. Hordozni mások bűneit olyan szeretettel, mint Ő hordozta az enyémeket, mikor nekem magam bűneinek hordozása is elviselhetetlen teher, sőt sokszor jól érzem magamat alattuk. Még kevésbé vagyok képes arra, hogy másért életemnek csak kis részét is odaadjam. De Ó hordozta értem ezeket, ezért csak Benne van reménységem. — Imádság: Megváltó Krisztusom, taníts engem elfogadni értem terheket hordozó kegyelmedet és könyörögj érettem is az Atyánál.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 24-26 old.

„A papnénak nincsen hivatala a gyülekezetben". Ezt a mondatot szívem legmélyebb meggyőződésével aláírom. Mégis ha a pap ott áll a gyülekezete előtt, egyet mindig kell tudnia: ha mindenki süket és közönyös is, ha mindenki kritizál s kifogásol, v. vakon eláraszt is hízelgéssel ebben a gyülekezetben, egy van köztük — az én feleségem — aki tudja, hogy én ki vagyok s hogy mit akarok.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 19-23 old.

Mindenek előtt vegyük tárgyalás alá az élmény fogalmát s kritikailag tisztázzuk a valláshoz és pedig épen a evangéliumi keresztyénséghez való viszonyát. Az élmény, sem fogalmilag, sem történetileg nem korlátozódik a vallás körére, hanem azon messze túl nélkülözhetetlen tulajdona a szellemi életnek és tudománynak, úgyis mint tény, úgyis mint az azt kifejező technikus terminus.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 15-18 old.

A presbiteri konferencia célja a presbitereket az egyház vezetésére alkalmasakká tenni s bennük a felelősséget az iránt felébreszteni. Ennek módja az, hogy a presbitereket lelkileg igyekszünk alkalmasakká tenni hivatásukra, mivel nem lehet egyházunknak olyan vezetője, aki személyes hitével és életével megcáfolta annak eszményeit. Nem abból kell tehát kiindulnunk, hogy mit tegyen egy presbiter, hanem hogy őket először is keresztyén életükben erősítsük meg.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 9-14 old.

Egyházunk sokoldalú nehéz küzdelmében növekedő fontosságú a szekták elleni küzdelem. Nem lehet itt feladatunk az hogy e küzdelem szükségességét igazoljuk, csupán e munka jelentőségére akarunk rámutatni, amikor hangsúlyozzuk, hogy a szekták egyházunkra nézve egyetemes természetű veszedelem. Alig van egyházközség, amelyet ne ostromolna egyik-másik szekta s ha nem is sikerült azoknak minden gyülekezetünkben híveket toborozni, kétségtelen tény, hogy ott kopogtatnak minden gyülekezetünknek kapuján és híveket akarnak toborozni maguknak.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 5-9 old.

Csak nem régiben hívtam fel a figyelmet igehirdetésünk válságára. Máshol és más alkalommal pedig kifejtettem, hogy egyházunk élete legaggasztóbb szimptomájának tartom az élő és írott igehirdetésben való nagy elhanyatlást. Akkor arra is rámutattam, hogy az élő igehirdetés hatalmát az roppantotta meg, hogy végzetesen hiányzik annak irodalmi alátámasztása és erőtartálya. Egyházi irodalmunk legújabb termésében valódi ritkaságszámba megy az igehirdetői alkotás.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 3-4 old.

Az újjászületés képe ez a történet. Az igazi élet akkor kezdődik, mikor a Krisztus a lélek számára életté és valósággá lesz. Ez történt Zákeussal.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 1-2 old.

Mindig nehezebb és mindig érthetetlenebb ez a mi sorsunk. A próbák és bajok, melyek szomorúvá és nehézzé tették a múlt évet nem kevesbednek, sőt növekednek.Lehet erre felelet a néma belenyugvás, a reménytelen lemondás is.De Isten Igéje nem ezt a megoldást adja ebben a részben.

N. N. --- (8) 1926 | 1-302 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Makkai Sándor --- 1947 | 508 old.

A pasztorális teológiai rendszer kidolgozásába beletartozik a lelkigondozás története s ennek az egyházi tevékenységnek tudományos teológiai, közelebbről ekkléziasztikai megalapozása és meghatározása, mint alapvetés. Maga a rendszer két szempont alatt tagolódik, az egységes tevékenység közösségi és személyes irányulása szerint. A közösségi lelkigondozás tana (koinonika) a lelkigondozó gyülekezettel és annak, szolgálatával foglalkozik. A személyes lelkigondozás tana (poiménika) a lelkigondozó személyiséget és a személyes lelkigondozás szolgálatát tárgyalja.

Imre Lajos --- 1942 | 1-450 old.

Ez a munka a vallásos nevelés és a vallástanítás teológiai alapon felépített rendszerét akarja adni. Hozzá akar járulni ezzel egyrészt a katechetika kérdéseinek tudományos teológiai megvilágításához, de másrészt segítséget is szeretne nyújtani azoknak, akik a vallásos nevelés munkájával foglalkoznak.

Imre Lajos --- 1912 | 110 old.

A kérdés, amelynek tárgyalásába bocsátkozunk, egyike a legnehezebbeknek. A nehézség két oldalról nehezedik elébünk. Egyik részből abban nyilvánul meg, hogy a tudományok, melyeknek körébe vág, mai napig nem részesültek kidolgozásban. A vallás filozófiája és lélektana ilyen néven igen fiatal diszciplínája a filozófiának, mint teológia, évszázadokon át hevert a hivatásos teológusok kezében.A másik tudomány, melynek körébe munkánk vág, a katechetika, vagyis a vallásos nevelés tudománya.

Dósa Dénes --- 1897 | 221 old.

Dáné István a szászvárosi ev. ref. középtanoda története című művének, mely az erdélyi ev. ref. egyházkerület 1863.-i évkönyvében jelent meg főképpen pedig a néhai Szabó György szászvárosi igazgató-tanár e tárgyra vonatkozó kéziratának bőséges felhasználásával.

Musnai László --- 1947 | 1-61 old.

Tótfalusi Kis Miklós tragikus, de hősies történetéről szól ez a kis füzet.

Musnai László --- 1934 | 54 old.

A magyar Biblia hősei között előkelő hely illeti meg Szenczi Molnár Albertét, ezt a „Hazája hasznára született" embert, aki sokoldalú munkásságával szolgált nemzetének, bár életének javarészét hazájától távol, örökös vándorlásban töltötte, annyira, hogy a korabeli sirvers szerint hazájának csak a bölcsőt és sírhelyet köszöni, vagy a másik szerint számára a haza csak számkivetés.

Vásárhelyi János --- 1957 | 32 old.

Egyházunkban, a gyülekezetekben való tanításra, a Jelenések könyvének értelmezésére is, egyházunk felhatalmazott szolgái illetékesek hitvallásunk szabályai mellett. Ez azonban nem zárja ki, sőt meg is kívánja, hogy híveink saját maguk lelki épülésére Anyaszentegyházunk értelmezését és tanítását megvizsgálják és e tanításokban minél teljesebben gyarapodni igyekezzenek.

Ravasz László --- 1990 | 171 old.

A méltóságosan és idegenűl jellemzés mellett azonban ugyanolyan találónak érezzük az „alázatosan és szív közelben" megfogalmazást is. Alázatos írás is a Kis Dogmatika.

Urzinus Zakariás, Oleviánus Gáspár --- 1944 | 66 old.

A hitvallás az egyház hitének summája, az egyháznak az: Isten és ember viszonyéi illető kérdésekre adott felelete. Hangsúlyozni vagy csak megemlíteni is feleslegesnek tartom, hogy a Hitvallásnak csak annyiban van értéke, amennyiben e viszonyt illetőleg az Isten önmaga kijelentését veszi és fogadja el normául s így a Szentírás alapján áll.

Székely István --- 1917 | 36 old.

A könyv sokkal reálisabb, józanabb és kevésbé fantasztikus, mint az exegézisben járatlan világi és papi közönség hiszi. Lehet, hogy ennek megállapítása sokat levon a könyv érdekességéből a képzelődésre és miszticizmusra hajló emberek szemében, de annál jobban növeli annak értékét és érdekességét a komoly tudomány előtt.

Hartenstein Károly --- 1930 | 16 old.

A zsidó népet általában „a vallás népének“ nevezik. Ezzel azonban a legnagyobbat még nem mondtuk meg róla. Nevezhetjük a „próféták népének".

Gyenge János --- 1923 | 33 old.

Amerikában az ottani nagy protestáns egyházak, a methodista, baptista, református, lutheránus és anglikán egyházak köréből indult ki.

Gyenge János --- 1924 | 44 old.

Egyházunk lelki és szervezetbeli újjászületésének érdekében jogos mindenkor, sőt kötelesség a régi elavult rendet felforgatni és ujjal cserélni fel. S ha megtették ezt már kivétel nélkül a világ összes kálvinista egyházai, miért vonnánk ki annak megtétele alól magunkat éppen mi, romániai magyar reformátusok, holott ez nálunk fajunk és egyházunk legfontosabb életkérdése.

Horváth István --- 1996 | 171 old.

Azt kell állítanunk, hogy aligha akad érdekfeszítőbb kérdés Jézus élete történeténél. A kijelentés nem Jézus tanítása csupán, amit csak egy percig is el lehetne szakítani az ő személyétől, s nem is csak az ő váltsághalála és feltámadása, hanem egész élete. A Christos kata pneuma hangsúlyozása, az az üdvtörténeti korszak, amelyben élünk, ugyanis a mennybemenetel és a dicsőségben való epiphania, megjelenés között, éppen Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanazon mivolta (Zsid. 13:8) hangsúlyozása miatt nem jelentheti a kata szarka eljelentéktelenítését.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (1) 1923 | 44-52 old.

Különös érdeklődésre tarthat számot e kérdések közül a lelkipásztorok barátsága. Barátság. ha vissza gondolunk, talán az ífjú koru emlékeink jutnak eszünkbe. E szóra átmelegszik a szívünk, felderül az arcunk. A barátságban tárja fel az ember az ő legbensőbb énjét. Legteljesebben a barátságban találja meg az ember a lelki társát.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (20) 1938 | 21-23 old.

Az egyházkerületi Lelkészértekezlet nov. 22-én tartott választmányi, majd közgyűlése foglalkozva a jövő évi programmal, megállapította, hogy mely kérdések azok, amelyekkel az egyházmegyei értekezleteknek szükséges a jövő esztendőben foglalkozni. Ezen az alapon tűzte ki a Lelkészértekezlet választmánya a jövő esztendei munkául a címül felírt tételt : Gyülekezetem néptheologiája rendszeres adatgyűjtés alapján.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 38-43 old.

Ime a jelenkor világhangulatának két leglényegesebb vonása és azok szférájában támadt nevezetesebb mozgalmak. Ismernünk kell az idők jeleit, úgy is mint szimtómákat, és úgy is mint szükségleteket, hogy lépéseinkben öntudatosak és biztosak lehessünk.

Pages