Digitális archívum

Összesen 1097 találat. Ezen az oldalon a(z) 181 - 210 címek láthatók.
Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 221-221 old.

Egy nagyon fontos kérdésre akarom fölhívni á figyelmeteket. Bizonyára még nem is gondolkoztatok azon, hogy milyen csodálatos kiváltságban van részetek akkor, amikor keresztyén ország szülöttei vagytok. Nem vagytok világosan tudatában annak, hogy mit köszönhetünk mi nők Jézusnak, mert soha sem néztetek bele azoknak az asszonyoknak az életébe, akik egy Jézus nélküli világnak a gyermekei.

Gönczy Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 210-220 old.

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék. Az egyik a tudományos-elméleti, a másik a gyakorlati-nevelői munka.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 59-68 old.

Örömmel konstatálható, hogy, akár az lgazgató tanács körlevelének, akár másnak indítására, naponkent több és több vélemény hangzik el erről a kérdésről, egy, vagy más
vonatkozásban.Hangoztatni próbáltam az a komoly meggyőződésemet, hogy a belmisszió, vagy az ilyen néven megjelölt tevékenységek, a lehető legaktuálisabb és legégetőbb kérdése az egyházunk jövendőjének, melyet föltétlenül meg,kell bolygatni és úgy, ahogy tudjuk, meg is kell oldani.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 204-209 old.

Russel tanításaira nézve azonban az a mindenekfelett jellemző, hogy azokban nemcsak Ígéretek vannak fűzve a hívők számára az örök életre, hanem számára, meg van fejtve az

N.N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 57-58 old.

Az egyházfegyelem egyike azoknak a jellemvonásoknak, melyeket az idők folyamán magunktól elveteltünk, noha kálvinista karakterünk egyik speciális vonása volt, mint ahogyan lemondtunk a bibliaolvasásról és lemondtunk arról, hogy híveinktől évenként egyszeri templomba járáson kívül egyházunkhoz való tartozásuk más bizonyítékát is megkívánjuk. Ma azonban az erdélyi magyar kálvinista egyház válaszúton van.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 196-203 old.

A romániai magyar református egyházat, mely hitében a II. helvét Hitvallás és Heidelbergi Káté alapján áll, szervezetében és igazgatásában a zsinat-presbiteri elveket alkalmazza, alkotják minden, Románia területén élő, magyar nemzetiségű egyénekből álló egyházközségek melyek tagjai ezen egyház szertartásai szerint és hitében kereszteltettek meg, hitükről a konfirmációban vallást tettek és ezen anyaszentegyház hite és szabályai szerint élnek.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (1) 1923 | 53-57 old.

A Biblia a maga puszta szövegével sok részében még ma is rejtett világ számunkra, amelyet kellőleg nem értünk, egy kincses bánya, amelynek gazdagsága azonban részben még feltáratlan, azért ha mindig fontos kérdése volt irodalmunknak egy bibliai kommentár készítése, sohasem volt ez a szókséglet égetőbb, mint ma. E nagy horderejű jérdés továbbvitelét akarja szolgálni az alább közölt tervezet is.

Járosi Andor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 192-195 old.

Kétszázötven esztendeje halt meg az evangéliumi protestantizmusnak Luther s a református Tersteegen mellett legnagyobb egyházi énekköltője: Paul Gerhardt. Énekei közül egy párat az erdélyi református egyházi énekeskönyvben, az „Ifjú Erdély" által kiadott pompás gyűjteményben s az erdélyi protestánsok által is szeretettel használt Hozsannában is találunk. A magyar evangélikusok énekeskönyvei bármelyikének rendesen a törzsét teszik a Gerhardt énekei. Egy bizonyos, hogy valamennyi protestáns énekeskönyv legszebb darabjai s legszívesebben énekelt énekei közé tartoznak.

Diószegi K. István --- In: Az Út --- (8) 1926 | 191-191 old.

„Óh hűséges Isten, az Úr Jézus Krisztusban kegyelmes Atyám! Ki engemet szegény, méltatlan szolgádat Szent Igédnek hirdetésére hívtál és ahhoz tartozó rendes eszközökkel meg is koronáztál: kérlek tégedet, hogy engemet e nagy tisztnek végbevitelére alkalmatlan szolgádat, Szent Lelkednek kegyelme által jobban is naponként készíts el, hogy a te titkaidnak hűséges sáfára lévén, nem nyereségnek okáért; hanem egyedül szent Nevednek dicsőségére..."

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 189-191 old.

Isten szolgája mindig népszerűtlen az emberek előtt. Nem is lehet másként. Közülük mindenki tudja, hogy ő olyan szolgálatra van elkötelezve, melyet ez a világ értéke szerint soha sem fog tudni megbecsülni. Olyan kincsek birtokában van és oly javakat kínál, melyek ennek a világnak szemében keveset érnek és még kevesebbet hoznak.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 185-188 old.

Az egyházunk életének két életbevágóan fontos eseménye, a püspökválasztás és a beiktatással kapcsolatos közgyűlés, azon a püspöki programbeszéd, bőséges alkalmat ad rá, hogy ezekről gondolkozzunk és belőlük egyházunk jövendő életére és munkájára irányítást vehessünk.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 181-184 old.

Egyet mindenekelőtt újból és újból hangsúlyozva kívánok leszögezni: a papné legyen mindenekelőtt felesége a férjének. Aztán legyen igaz édesanyja a gyermekeinek, mert azokat Isten reád, csakis reád bízta. És végül legyen a papné jó háziasszony, aki okos hűséggel gondozza társát, gyermekeit és háznépét. De ha ezen a három ponton megtette azt, ami tőle telt és betöltötte kötelességét s azonkívül még marad ideje és ereje s van hozzá képessége, akkor nézzen szét s kérdezze meg magától: mit tehetnék még? De csak ne muszájból és ne azért, mert „illik". Azért, mert papné vagy? Tévedsz, testvérem.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 176-180 old.

Az emberi élmény és az isteni kijelentés viszonyának a vizsgálatában arra a végső eredményre kell jutnunk, hogy minden emberi élmény csak negatívum s csak az isteni kijelentés az egyetlen teremtőerejű pozitívum. Az emberi élmény és az isteni kijelentés, Ádám és Krisztus, ez ó-világ és az új-világ közötti viszony tisztán dialektikai, azaz ez a viszony az első tagnak a második által való megszüntetésében áll és a sor soha meg nem fordítható.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 170-175 old.

Ha tehát Isten leglényegesebb tevékenysége a teremtés, hogy ő a megváltásban is teremtő, akkor természetes, hogy a legfontosabb tevékenysége számára emlékezetet szerzett. Hogy ez emlékezetet miképpen szerezte, az megvan írva 2Móz 20:8—11-ben a következőkben: „Megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteljed..." Ezek után harmadik szektaként a millenista szekta ismertetendő. E szekta megalapítója C. T. Russel egy észak-amerikai tanár, aki a bibliából az emberiség megmentésére irányuló nagyszabású üdvtervet ismert meg, s e tervet feltárta 6 kötetes munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 163-169 old.

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.

Imre Lajos --- 1934 | 71 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologíaí Fakultásának Értesítője.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 161-162 old.

A kenyér után való éhség és a víz után való szomjúság is borzasztó, és a lelkipásztor életének legszomorúbb percei közé tartozik az, mikor látnia kell embereket, akik az éhínségnek vannak kitéve és nincs módja és tehetsége rá, hogy segíthessen
rajtuk. De látni azt, mikor az Ige utáni szomjúság önti el a lelkeket, mikor a lelki eledelt keresik és hiába keresik, szomjúhozó és éhező lelkeket, kikben forrón csap fel az Isten utáni vágy, de akik nem találják Istent, ez még rettenetesebb.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 158-159 old.

„Nekem ezek fölött valami olyan tetszik, amit ti nem vettetek észre. Nézzétek, ez a vak ember az Úr előtt áll és nézzétek meg, eldobja a botját, mellyel eddig az utat tapogatta.
Mennyire bízhatott a Krisztus gyógyító hatalmában, ha még a botot sem akarta tovább magánál tartani. Ez a bizalom az, ami nekem a képen a legjobban tetszik!"

Járosi Andor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 148-151 old.

Vásárhelyi János temetési beszédek és imák gyűjteménye jelent meg 1926-ban Tordán. Az igehirdetésnek nincs is nehezebb műfaja ezeknél a beszédeknél s az igehirdetés egész terén nem vétkeznek az igehirdetők annyit, mint éppen a temetéskor.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 145-147 old.

A bűn rontotta meg az ember szívét és szemét úgy, hogy ma már egyik sem tudja, hogy mi volt a teremtő igazi szándéka vele. Az emberszív elfelejtette, hogy szeretetre volt teremtve, arra, hogy a szeretet legyen az élete, életének legfőbb egyetlen törvénye s az emberszem már régen nem tudja hogy arra volt szánva, hogy mindenben Istent lássa meg, egyedül Őt.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 140-144 old.

A mai, transzcendentális teológia világításában mind tisztábban látjuk, hogy nem csupán a tudományos teológiára nézve, de az egész evangéliumi keresztyénségre nézve a legfontosabb, egyik legdöntőbb kérdés: a Szentírással szemben való merőben új, átértékelt magatartás.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 134-139 old.

Krisztus visszajövetele alkalmára az adventisták üdvösséget ígérnek híveiknek, de kik ezek a hívők? Ha erre a kérdésre akarunk feleletet adni, akkor meglátjuk, hogy a visszajövetel tanítása a legszorosabb kapcsolatban, van a szombat megünneplése követelményével, mert az adventisták szerint azok üdvözülnek, akik a törvényt, mindenekfelett pedig a szombat törvényét megtartják.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 131-133 old.

Különös fontosságot nyer a szórványok kérdése, mert mind nyilvánvalóbb a veszedelem, mely a szórványokban akár más felekezetű, akár más nemzetű lakosok közé beékelt híveinket fenyegeti. Ehhez jön az a nehézség, hogy
míg régen istentisztelet céljaira biztosan számíthattunk a község és állam ott levő épületének, egy iskolának vagy más helyiségnek megnyerésére, most ezeket csak ritka esetben nyerjük meg, úgy, hogy még az istentiszteletek megtartása is nehézségekbe

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 129-130 old.

A modern keresztyénség egyik legnagyobb gyakorlati tévedése, sőt bűne, és igehirdetésünk legnagyobb és legveszedelmesebb hibája az volt, hogy az emberekkel azt akartuk mindenképpen elhitetni, hogy keresztyénnek lenni valami nagyon könnyű és egyszerű dolog.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 126-127 old.

Egyszer a Dunán egy nagyon megterhelt hajó szerencsétlenül járt és süllyedni kezdett. Az emberek, akik a hajón voltak, kétségbeesetten kiáltoztak segítségért, de a parton nem volt senki, aki segíthetett volna rajtuk. A kiáltást meghallotta egy leányka, aki azonban csak 12 éves volt és egy hajós leánya.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 122-125 old.

A keresztyén teológiában a legtisztázatlanabb és legproblematikusabb fogalom: a kijelentés fogalma. Míg a római katolikus teológia sajátos jelentésétől megfosztva teljesen jelentéktelenné tette, addig a modern liberális, valamint a vallástörténeti és valláspszichológiai indukción nyugvó vallástudomány a legkülönfélébb kijelentés-fogalmak felvételével teljesen megzavarta a tisztánlátást a kijelentés tényével és az erről alkotott fogalommal szemben.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 119-121 old.

A papi családok gyermeknevelésének is ugyanaz az alapfogyatkozása van, mint az egész „keresztyén" gyermeknevelésünknek általában: gyermekeink a világ szellemében nevelődnek s nem az evangélium szellemében. Mi a különbség a két szellem között? A világ az én-t teszi minden történés középpontjává, az én körül forog minden gondolat, érzés és cselekedet
— az evangéliumban pedig-Isten a középpontja mindennek, Belőle, Általa s Érte van minden. S azért a világ lelke az önzés, az evangélium lelke pedig a szeretet.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 113-118 old.

Vannak azonban egyházközségek, amelyeknek életébe mélyebben belevágott a szekták részéről feltámadó veszedelem, amelyeknek egy része áldozatul esett a szektáknak, más része pedig lelkileg már azok hatalmában van. Ilyen esetékben a szekták által hirdetett gondolatok belevésődnek híveink lelkébe, ha mély hatásokat vált ki élet gyakorlatuk, vannak híveink, akik nehéz lelki harcokat vívnak s akik igen nagy mértékben igénylik a lelkipásztorok minden-irányú támogatását, hogy a szekták hatalmából kiragadtassanak.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 99-112 old.

Hadd kérdezzem még tehát tőled igaz szeretettel: „Melyik osztályon utazol?" Csak három osztály van. Leírom őket, hogy megvizsgálhasd magad Annak jelenlétében, „Akiről beszélünk." 1. osztály : Azok, akik meg vannak váltva és ezt tudják is. 2. osztály: Akik nem bizonyosak a megváltásukról, de vágynak azok lenni. 3. osztály : Akik nemcsak nincsenek megváltva, de teljesen közömbösek is eziránt. Ismét kérdezem : „Melyik osztályon utazol?"

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 97-98 old.

Jeroboám megpróbál ellenállni de kinyújtott keze megmeredve áll meg. Mutat a meghasadt oltárrá, mint bűnének bizonyítékára. Óh ez a kinyújtott és megszáradott kéz! A világ keze, mellyel feltámadt Isten emberei ellen, mely tétlenül és tehetetlenül mutat a világ ezer sebére és bűnére. Kezek, melyeknek dolgozni kellene, de imára sem kulcsolhatok össze, mert megmerevedtek és mozdíthatatlanok.

Pages