Digitális archívum

Összesen 1056 találat. Ezen az oldalon a(z) 151 - 180 címek láthatók.
Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 181-184 old.

Egyet mindenekelőtt újból és újból hangsúlyozva kívánok leszögezni: a papné legyen mindenekelőtt felesége a férjének. Aztán legyen igaz édesanyja a gyermekeinek, mert azokat Isten reád, csakis reád bízta. És végül legyen a papné jó háziasszony, aki okos hűséggel gondozza társát, gyermekeit és háznépét. De ha ezen a három ponton megtette azt, ami tőle telt és betöltötte kötelességét s azonkívül még marad ideje és ereje s van hozzá képessége, akkor nézzen szét s kérdezze meg magától: mit tehetnék még? De csak ne muszájból és ne azért, mert „illik". Azért, mert papné vagy? Tévedsz, testvérem.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 176-180 old.

Az emberi élmény és az isteni kijelentés viszonyának a vizsgálatában arra a végső eredményre kell jutnunk, hogy minden emberi élmény csak negatívum s csak az isteni kijelentés az egyetlen teremtőerejű pozitívum. Az emberi élmény és az isteni kijelentés, Ádám és Krisztus, ez ó-világ és az új-világ közötti viszony tisztán dialektikai, azaz ez a viszony az első tagnak a második által való megszüntetésében áll és a sor soha meg nem fordítható.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 170-175 old.

Ha tehát Isten leglényegesebb tevékenysége a teremtés, hogy ő a megváltásban is teremtő, akkor természetes, hogy a legfontosabb tevékenysége számára emlékezetet szerzett. Hogy ez emlékezetet miképpen szerezte, az megvan írva 2Móz 20:8—11-ben a következőkben: „Megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteljed..." Ezek után harmadik szektaként a millenista szekta ismertetendő. E szekta megalapítója C. T. Russel egy észak-amerikai tanár, aki a bibliából az emberiség megmentésére irányuló nagyszabású üdvtervet ismert meg, s e tervet feltárta 6 kötetes munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 163-169 old.

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.

Imre Lajos --- 1934 | 71 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologíaí Fakultásának Értesítője.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 161-162 old.

A kenyér után való éhség és a víz után való szomjúság is borzasztó, és a lelkipásztor életének legszomorúbb percei közé tartozik az, mikor látnia kell embereket, akik az éhínségnek vannak kitéve és nincs módja és tehetsége rá, hogy segíthessen
rajtuk. De látni azt, mikor az Ige utáni szomjúság önti el a lelkeket, mikor a lelki eledelt keresik és hiába keresik, szomjúhozó és éhező lelkeket, kikben forrón csap fel az Isten utáni vágy, de akik nem találják Istent, ez még rettenetesebb.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 158-159 old.

„Nekem ezek fölött valami olyan tetszik, amit ti nem vettetek észre. Nézzétek, ez a vak ember az Úr előtt áll és nézzétek meg, eldobja a botját, mellyel eddig az utat tapogatta.
Mennyire bízhatott a Krisztus gyógyító hatalmában, ha még a botot sem akarta tovább magánál tartani. Ez a bizalom az, ami nekem a képen a legjobban tetszik!"

Járosi Andor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 148-151 old.

Vásárhelyi János temetési beszédek és imák gyűjteménye jelent meg 1926-ban Tordán. Az igehirdetésnek nincs is nehezebb műfaja ezeknél a beszédeknél s az igehirdetés egész terén nem vétkeznek az igehirdetők annyit, mint éppen a temetéskor.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 145-147 old.

A bűn rontotta meg az ember szívét és szemét úgy, hogy ma már egyik sem tudja, hogy mi volt a teremtő igazi szándéka vele. Az emberszív elfelejtette, hogy szeretetre volt teremtve, arra, hogy a szeretet legyen az élete, életének legfőbb egyetlen törvénye s az emberszem már régen nem tudja hogy arra volt szánva, hogy mindenben Istent lássa meg, egyedül Őt.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 140-144 old.

A mai, transzcendentális teológia világításában mind tisztábban látjuk, hogy nem csupán a tudományos teológiára nézve, de az egész evangéliumi keresztyénségre nézve a legfontosabb, egyik legdöntőbb kérdés: a Szentírással szemben való merőben új, átértékelt magatartás.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 134-139 old.

Krisztus visszajövetele alkalmára az adventisták üdvösséget ígérnek híveiknek, de kik ezek a hívők? Ha erre a kérdésre akarunk feleletet adni, akkor meglátjuk, hogy a visszajövetel tanítása a legszorosabb kapcsolatban, van a szombat megünneplése követelményével, mert az adventisták szerint azok üdvözülnek, akik a törvényt, mindenekfelett pedig a szombat törvényét megtartják.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 131-133 old.

Különös fontosságot nyer a szórványok kérdése, mert mind nyilvánvalóbb a veszedelem, mely a szórványokban akár más felekezetű, akár más nemzetű lakosok közé beékelt híveinket fenyegeti. Ehhez jön az a nehézség, hogy
míg régen istentisztelet céljaira biztosan számíthattunk a község és állam ott levő épületének, egy iskolának vagy más helyiségnek megnyerésére, most ezeket csak ritka esetben nyerjük meg, úgy, hogy még az istentiszteletek megtartása is nehézségekbe

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 129-130 old.

A modern keresztyénség egyik legnagyobb gyakorlati tévedése, sőt bűne, és igehirdetésünk legnagyobb és legveszedelmesebb hibája az volt, hogy az emberekkel azt akartuk mindenképpen elhitetni, hogy keresztyénnek lenni valami nagyon könnyű és egyszerű dolog.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 126-127 old.

Egyszer a Dunán egy nagyon megterhelt hajó szerencsétlenül járt és süllyedni kezdett. Az emberek, akik a hajón voltak, kétségbeesetten kiáltoztak segítségért, de a parton nem volt senki, aki segíthetett volna rajtuk. A kiáltást meghallotta egy leányka, aki azonban csak 12 éves volt és egy hajós leánya.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 122-125 old.

A keresztyén teológiában a legtisztázatlanabb és legproblematikusabb fogalom: a kijelentés fogalma. Míg a római katolikus teológia sajátos jelentésétől megfosztva teljesen jelentéktelenné tette, addig a modern liberális, valamint a vallástörténeti és valláspszichológiai indukción nyugvó vallástudomány a legkülönfélébb kijelentés-fogalmak felvételével teljesen megzavarta a tisztánlátást a kijelentés tényével és az erről alkotott fogalommal szemben.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 119-121 old.

A papi családok gyermeknevelésének is ugyanaz az alapfogyatkozása van, mint az egész „keresztyén" gyermeknevelésünknek általában: gyermekeink a világ szellemében nevelődnek s nem az evangélium szellemében. Mi a különbség a két szellem között? A világ az én-t teszi minden történés középpontjává, az én körül forog minden gondolat, érzés és cselekedet
— az evangéliumban pedig-Isten a középpontja mindennek, Belőle, Általa s Érte van minden. S azért a világ lelke az önzés, az evangélium lelke pedig a szeretet.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 113-118 old.

Vannak azonban egyházközségek, amelyeknek életébe mélyebben belevágott a szekták részéről feltámadó veszedelem, amelyeknek egy része áldozatul esett a szektáknak, más része pedig lelkileg már azok hatalmában van. Ilyen esetékben a szekták által hirdetett gondolatok belevésődnek híveink lelkébe, ha mély hatásokat vált ki élet gyakorlatuk, vannak híveink, akik nehéz lelki harcokat vívnak s akik igen nagy mértékben igénylik a lelkipásztorok minden-irányú támogatását, hogy a szekták hatalmából kiragadtassanak.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 99-112 old.

Hadd kérdezzem még tehát tőled igaz szeretettel: „Melyik osztályon utazol?" Csak három osztály van. Leírom őket, hogy megvizsgálhasd magad Annak jelenlétében, „Akiről beszélünk." 1. osztály : Azok, akik meg vannak váltva és ezt tudják is. 2. osztály: Akik nem bizonyosak a megváltásukról, de vágynak azok lenni. 3. osztály : Akik nemcsak nincsenek megváltva, de teljesen közömbösek is eziránt. Ismét kérdezem : „Melyik osztályon utazol?"

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 97-98 old.

Jeroboám megpróbál ellenállni de kinyújtott keze megmeredve áll meg. Mutat a meghasadt oltárrá, mint bűnének bizonyítékára. Óh ez a kinyújtott és megszáradott kéz! A világ keze, mellyel feltámadt Isten emberei ellen, mely tétlenül és tehetetlenül mutat a világ ezer sebére és bűnére. Kezek, melyeknek dolgozni kellene, de imára sem kulcsolhatok össze, mert megmerevedtek és mozdíthatatlanok.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 95-96 old.

Mi, akik Krisztus által Istennek gyermekei vagyunk, nemcsak tudjuk ezt, de gyakoroljuk magunkat abban, hogyan tegyük le magunkat az Ő atyai kezébe. A Jézus ölében megszűnik
minden baj és nyomorúság.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 88-88 old.

Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. Ez a füzet a második az Ifjú Erdély kiadásában megjelenő Elő Könyvek c. sorozatban. A magyar ifjúsági mozgalom terjedésének és megerősödésének egyik titka kétségtelenül az, hogy gondoskodni kell irodalomról és pedig lehetőleg eredeti irodalomról számára. Nagyon melegen ajánljuk őket az ifjúsággal foglalkozó lelkész és tanító testvéreink figyelmébe.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 85-87 old.

Most az előtt a feladat előtt állunk, hogy az isteni kijelentés abszolút ápriorítását igazoljuk.Fel kell mutatnunk, hogy az isteni kijelentés emberi kezdeményezés és emberi akarások nélkül bukkan fel világunkban és életünkben. Régi reformátor! igazság, hogy senki sem keresheti Istent, aki meg nem találta s csak, aki egyszer megtalálta csak az keresheti Őt igazában. Ugyanez áll az ő kijelentésére is. Csak, akinek szólott, akinek kinyilatkoztatta magát csak az állhat meg előtte, csak annak van tapasztalata Őróla.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 76-84 old.

A népiskolai vallástanítás és vallásos nevelés egyedüli; célja lehet a gyermekeknek öntudatos, személyes, alázatos és hűséges keresztyén, életre való vezetése azon módok szerint, amely módokon ezt az életet a református egyház éli meg. Református keresztyén hitünk igazságainak a gyermek lelkében életté és erővé kell változnia, hogy ezt az életet maga is öntudatosan táplálni, fenntartani és az élete különböző viszonylataiban határozottan érvényesíteni és, minden más világnézettel szemben képviselni képes legyen.

Mátyás Ernő --- In: Az Út --- (8) 1926 | 68-75 old.

Vannak azonban egyházközségek, amelyeknek életébe mélyebben belevágott a szekták részéről feltámadó veszedelem, amelyeknek egy része áldozatul esett a szektáknak, más része pedig lelkileg már azok hatalmában van. Ilyen esetékben a szekták által hirdetett gondolatok belevésődnek híveink lelkébe, ha mély hatásokat vált ki élet gyakorlatuk, vannak híveink, akik nehéz lelki harcokat vívnak s akik igen nagy mértékben igénylik a lelkipásztorok minden-irányú támogatását, hogy a szekták hatalmából kiragadtassanak.

Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 66-68 old.

Siralmas látvány az üres templom, amelyben vasárnap ásító padok felett, kongó falak között anélkül kell elszállania Isten gazdag igéjének, hogy ajándékával, áldott magával szíveket termékenyíthetne meg. De az a helyzet sem sokkal vigasztalóbb, amikor a templom tele van ugyan, de üres lelkekkel van tele, olyan lelkekkel, amelyek se nem alkalmasak, se nem méltóak az Ige Befogadására. Az Ige tud csodákat tenni; arra

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 63-64 old.

Pista nagyon rossz fiú volt: hajgálódott, verekedett, bántott mindenkit, még a felnőtteket is. Ám azóta sok-sok esztendő múlt el. Jóska egyszerű csizmadiamester,de azért a legjobb barátságban él a faluban nagyobb gazdájával, a kiben most senki sem ismerne rá a gonosz Pistára.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 154-157 old.

1. A bizalom jutalma Zsid 10:35. Arról a bizalomról van itten szó, mely a kétségek és nehézségek között és ezek által válik győzedelmes erővé, azáltal, hogy ezek felé emelkedik. Ennek a kitartó és helytálló bizalomnak jutalma az, hogy a minden körülmények között diadalmas krisztusi élet erejével övezi fel az embert. Imádság; Jó Atyám, könyörgöm hozzád, hogy oly hamar meglankadó bizalmamat hozzád és szent Fiadhoz erősítsd meg Szentlelked által.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 57-58 old.

Élő könyvek" cím alatt az „Ifjú Erdély" szerkesztősége egy kis könyvsorozatot indított meg olvasói és általában a magyar ifjúság számára. Programja szerint ez a sorozat a személyes élet és munka kérdéseire indításokat adó könyveket tartalmaz. Segítségül akar lenni azoknak, „akik életük elmélyítését és meggazdagítását az egyetlen lehetséges úton, annak a legmagasabb cél alá állításával akarják elérni.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 54-57 old.

A szerzőnek az a felfogása, hogy a református Dogmatika a Szentírásban kijelentett üdvigazságokat csoportosítja a tudományosan rendszerezett logikai sorrendbe s ezzel feladata kimerült. Ez a felfogás végső elemzésében azt jelenti, hogy a Dogmatika a Szentírásban idői és más csoportokban és elhelyezkedésben található kijelentés anyagát mintegy logikailag tömöríti, részben a Szentírásnak rendszeres kivonatát, részben pedig
megvilágosító exegézisét adva, de teljesen belül maradva a Szentíráson s arra semmiféle külső kritériumot vagy szempontot nem alkalmazva.

Pilder Mária --- In: Az Út --- (8) 1926 | 51-53 old.

A szószéken elmondott prédikációért a pap felelős, de a gyermekszoba prédikációjáért — különösen amíg még kicsinyek a gyermekek — a papnét, az édesanyát éri a felelősség. Vajjon nem szolgál ezzel is a gyülekezetnek?! Papnétestvérem — a te gyermekeid mit prédikálnak a te gyülekezetednek?

Pages