Digitális archívum

Összesen 1198 találat. Ezen az oldalon a(z) 151 - 180 címek láthatók.
N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 699-699 old.

Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 696-968 old.

Adorjáni Zoltán: Gyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában. A XXVI. Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencia, 2015. augusztus 27–29.

Doktori címet szerzett Kovács Szabolcs.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 688-693 old.

Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata
Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában.

Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 603-687 old.

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Fekete Károly --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 597-602 old.

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 597-712 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 587-592 old.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Sipos Gábort.

Simon János: Az V. Erdélyi Teológus-Doktorandusz szimpózium

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 583-586 old.

Visky S. Béla bemutatja Wayne Morris könyvét ami Salvation as praxis.
A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World címet kapta.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 562-582 old.

Bognárné Kocsis Judit: A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában

Bogdán Zsolt András: Párbeszéd Istennel a kulisszák mögött

Csendes László --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 534-561 old.

A totális rendszerek mintegy ötven esztendeje alatt Romániában nem alakulhatott ki a társadalmi dialógus kultúrája, nem jöhetett létre az erőtér, amelyet a szociológusok „civil szférának” szoktak nevezni.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 522-533 old.

E tanulmány azzal a céllal követi a Genfi Káté útját, hogy a fellelhető nyomoknak, de főleg a fordításoknak köszönhetően jelezhessük, hogy mikor jelenhettek meg a „kálvini vonások a magyarság lelki arcán".

Batizán Attila --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 509-521 old.

Ebben a dolgozatban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a nyugateurópai kortárs teológiák miként határozzák meg, és milyen kontextusban használják a diaszpóra fogalmát.

Fekete Csaba --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 488-509 old.

A fenti főcím után zárójelbe tett kérdőjel a forrásjelölés pontosságát vonja kétségbe. Ez a tanulmány a kérdés megtárgyalása és a helyesbítések érdekében született a magyarországi bizottsági munka keretei között.

Roukema, Riemer --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 477-487 old.

Ez alkalommal arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 477-590 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Kozma Zsolt --- 2017 | 30 old.

Elkészítettem írásaimnak jegyzékét, azért is, hogy lássam, mi mindent írtam össze (vissza), azért is, hátha valaki hasznát veszi. A kronologikus rendbe szedett jegyzék minden írásomat tartalmazza 1960-tól kezdve, függetlenül attól, hogy nyomtatásban megjelent vagy sem.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 453-469 old.

1. A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma.
2. A 2005-ben megalakult Romániai Biblikusok Egyesületének tagjai február 27-én gyűltek össze Nagyszebenben ez évi szimpóziumuk és közgyűlésük magtartására.
3. Gróf Mikó Imre-díjban részesült Ősz Sándor Előd.
4. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Adorjáni Zoltánt.
5. A IV. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozóra folyó év június 2-án került sor.
6. Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 433-452 old.

Bibliopolium - Könyvbemutató
Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás.
Recenzió
Végh Tamás:
Abrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 425-432 old.

Gróf Bánffy Miklós végső útja nyomában.

Geréb Miklós --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 404-424 old.

Tanulmányom első részében általánosságban tárgyaltam Batthyány Lajos első kabinetjének egyházakkal kapcsolatos elképzeléseit és intézkedéseit, a következőkben a magyarországi felekezeteket sajátosan érintő eseteket fogom bemutatni a teljesség igénye nélkül, ugyanis a kérdéses időszak átfogó bemutatása nagyobb terjedelmű tudományos munkát igényel. A célom itt csupán annyi, hogy ízelítőt adjak abból, hogy a reformkori magyar liberalizmus miként viszonyult a hitélethez.

Kovács Ábrahám --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 387-403 old.

Ebben a tanulmányban szeretném röviden bemutatni a keresztyénség három alapvető hozzáállását más vallásokhoz, és rávilágítani a vallásközi párbeszéd és az összehasonlító vallásteológia kérdéseire. Ezek után a posztliberális teológia George Lindbeck által jelzett felfogásának újszerűségét és annak kritikai értékelését mutatom be.

Simon János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 371-386 old.

Jelen tanulmányban a gyülekezeti együttléteken jelentkező pánikroham jellemzőit mutattam be, valamint a krízishelyzetben való segítés szempontjait tekintettem át, valamint a pániktapasztalatok megosztásának és az arra való reagálásnak néhány nehézségét és veszélyét, illetve a gyülekezeti szálak megerősítésének lehetőségét vizsgáltam.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 359-370 old.

Ebben a jellemzésben is felfedezhetjük, hogy a törvény szerinti élet, a földi javak megvetése és az elkülönülés, valamint az Istennek szolgáló életvitel együvé tartoznak. A papi, elit jellegű terapeuta létmód pedig az Istenhez menekülés sajátos formája.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 359-461 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Imre Lajos --- 1934 | 77 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tőkés István --- 1985 | 266 old.

Feltűnő, hogy a századeleji theologiai irodalomban milyen ritkán esik szó a hermeneutikáról. Annál feltűnőbb azonban, hogy a századfordulótól kezdődően az érdeklődés középpontjába került ez a szaktárgy.

Mózes András --- 1942 | 114 old.

A román reformáció kérdésével, gyakorló-lelkipásztori és vallás-tanító-lelkészi súlyos elfoglaltságom mellett, éveken át foglalkoztam. Közben a kérdés összefoglalása és tisztázása érdekében komoly munkák jelentek meg, de ezek dacára sem tartottam feleslegesnek jelen dolgozatomat elkészíteni és közreadni.

Gönczy Lajos --- 1940 | 22 old.

A Kolozsvári Theologiai Fakultás ismertetése.

Makkai Sándor --- 1931 | 53 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 1931. november 21-iki közgyűlésén az 1929 november 23-iki közgyűlés óta eltelt két esztendőről.

Gönczy Lajos --- 1944 | 52 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Oldal