Digitális archívum

Összesen 1097 találat. Ezen az oldalon a(z) 121 - 150 címek láthatók.
Adorjáni Zoltán --- In: Az Út --- (30) 2004 | 197-202 old.

Harminc évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, egyházi életünk kiemelkedő személyisége.
Imre Lajos lelkipásztori, professzori, teológiai, missziói és egyéb tevékenységét a mindenekfölött álló engedelmes szolgálat és az imádkozás foglalta össze; mert meg volt győződve afelől, hogy nem az a döntő, hogy Krisztusról beszéljünk másoknak, hanem az, hogy Krisztusnak beszéljünk másokról.

Tunyogi Lehel --- In: Az Út --- (30) 2004 | 195-196 old.

Mindig az első mondat a legnehezebb. Ezt most olyan természetesen, sallangmentes könnyedséggel állítom, mintha az imént éppen nem az ún. első mondatot írtam volna le. Írás közben az az érzésem, hogy valaki áthajol a vállam fölött, hogy belepillantson írásfélben tekerőző szövegembe.

Higyed István --- In: Az Út --- (30) 2004 | 189-194 old.

Ez a tanulmány Bégamonostor történetét írja le.

Dukkon Ágnes --- In: Az Út --- (30) 2004 | 182-188 old.

Tótfalusi Kis Miklós sorsát, élete eseményeinek alakulását alapvetően meghatározta a Biblia: mondhatjuk, minden jó és minden rossz abból származott, hogy a 17. század utolsó évtizedeiben időszerűvé váló bibliakiadás ügye éppen őt találta meg. A Szentírás azonban nemcsak a külső sors alakulását befolyásolta, hanem belső világát is, hiszen Tótfalusi teológiai képzettséggel rendelkezett.

Jan-Andrea Bernhard --- In: Az Út --- (30) 2004 | 169-181 old.

Ebben a kis tanulmányban szeretném ezeket a nyomtatásban meg nem jelent gyászverseket bemutatni és a történelmi összefüggésekre rámutatni. Péter Miklós lelkipásztor-tanárnak mondok köszönetet a disztichonban írt gyászversek szakavatott magyar fordításáért.

Kelemen Attila --- In: Az Út --- (30) 2004 | 167-168 old.
N. N. --- (30) 2004 | 164-214 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

N.N. --- (30) 2004 | 162-163 old.
N.N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 160-161 old.
Kállay Dezső --- In: Az Út --- (30) 2004 | 157-159 old.

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 154-156 old.

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

Ladányi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 144-153 old.

A Coetus Theologorum (Református Theologusok Munkaközössége, a továbbiakban: Munkaközösség) Vasady Bélának, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Kara professzorának a kezdeményezésére és vezetése alatt, valamint Bodonhelyi József főtitkár irányítása mellett, Debrecenben jött létre.

Veress László --- In: Az Út --- (30) 2004 | 130-143 old.

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.

Kozma Zsolt --- In: Az Út --- (30) 2004 | 123-129 old.

Az Ember Fia a szombatnak is Ura (Mk 2,28) – Jézusnak ez a kijelentése helyreállítja az ember és a törvény viszonyát. A piacgazdaság íratlan törvényei meghatározzák az emberi cselekvést és magát az embert is.

Kereskényi Sándor --- In: Az Út --- (30) 2004 | 117-122 old.

Ez a tanulmány a házasságról és az elválásról gondolatokat gyűjt az Újszövetség fényében.

Vörös Éva --- In: Az Út --- (30) 2004 | 115-116 old.

Amikor pedig egy dolgos élet után az erőnk fogyóban van, de nem úgy az aratnivaló, mi sem tudunk mást tenni, mint továbbadni az „eredeti” jézusi biztatást: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

N. N. --- (30) 2004 | 112-163 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Sass Kálmán --- 1946 | 67 old.

Úgy látszik, az, emberben ez az éhség örök. Az ég és a föld nagyon megócskult, erősen megavult, jobbat, tisztábbat, igazabbat, „újat" várunk. És pedig ezt az újat nagyon várjuk. Nappal munkánkban!, éjjel álmainkban, ha gyermekeinkre nézünk., a tükörből visszabámuló gondráncolta orcánk, a fekete hajszálak között kikandikáló fehérek... várnak és várunk.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 299-300 old.

A Rajna folyó közepén, mintha a sziklából nőtt volna ki, áll egy régi torony. Elmondom annak a történetét.

K. M. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 295-298 old.

1. Ésaiás 48:17 Isten végtelen fenségű személyes hatalom és akarat,teremtő és világfeletti Úr. Mit gondolsz, lehetsz-e akadálya az Ö akaratának és megsértője szentségének? Vájjon nem remegő szívvel, mélységes áhítattal és örömkönnyekkel kell-e tudomásul venned, hogy ő Fiában Megváltó Kegyelem, a megszentelődés útján üdvösségre tanító és vezető Szentlélek?! Imádság: Atyám, áldott légy, hogy Szent Fiad által megmutattad a Neked való engedelmesség egyedül lehetséges és hasznos útját.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 294-294 old.

Ez a folyóirat, mely már hetedik évfolyamában jár, tartalmaz elmélkedéseket és a munkáról szóló cikkeket lelkészek számára, prédikációkat és beszédeket, „Vasárnap délután" c. rovatában a család számára készült elmélkedéseket. Ezenkívül a gyülekezeti munka számára is ad indításokat. A lap evangéliumi szellemben akar segítségére lenni a lelkipásztornak munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 294-294 old.

Ez a folyóirat, mely már hetedik évfolyamában jár, tartalmaz elmélkedéseket és a munkáról szóló cikkeket lelkészek számára, prédikációkat és beszédeket, „Vasárnap délután" c. rovatában a család számára készült elmélkedéseket. Ezenkívül a gyülekezeti munka számára is ad indításokat. A lap evangéliumi szellemben akar segítségére lenni a lelkipásztornak munkájában.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 293-294 old.

Kétségtelen, hogy ennek a lapnak is vannak fogyatkozásai, de bizonyos, hogy ha a református lelkészek és tanítók mellé állnának, a lapnak is jobban módjában állna e hibák kiküszöbölése. A lap irányában föltétlenül gondoskodni kellene róla, hogy határozottabb evangéliumi szellemet képviseljen.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 289-292 old.

A régi keresztyén teológia Isten megismerésének három útját jelölte meg: a)via emintiae: mindaz, ami az emberben, mint tulajdonság bizonyos mértékig megvan, Istenben rendkívüli mértékben feltalálható; b)via negationis: minden véges emberit tagadunk Istenben, vagyis ha mi teremtmények függők vagyunk, Ő független; c)via causalitatis: minden oksoron keresztül el lehet jutni az utolsó, végső okhoz, Istenhez. Isten megismerésének újabb útja és módja az, amelyet a liberális kritikai teológia követett, a vallásos tudaton át való megismerés.Ezt az utat különösen Schleiermacher verte.

Járosi Andor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 285-288 old.

Alkalmi költő, akinek finom, érzékeny lelke, érző szíve mindenre reflektál, amit Isten ad neki s mivel magától értetődő, természetes érzése az, hogy mindent Isten ad, költészete tárgyait tekintve végtelen gazdag.Költészetének alapvonása az elpusztíthatatlan, bátor, bensőséges optimizmus; akármiről is énekel, minden mögött a jóságos, szerető mennyei Atyát látja, akinek legfőbb célja a maga végtelen,, mérhetetlen szeretetét árasztani az egész világra, de főképpen az emberre.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 276-285 old.

Mai életünkben gyakran tehetjük azt a tapasztalatot gyülekezeteinkben, mintha az igehirdetés vesztett volna régi jelentőségéből és mintha hatása napról napra kisebbé válnék. Sokan vannak, akiknek az a gondolatuk, hogy az igehirdetés ma kevesebbet is jelent mint régebben, s hogy azok a munkaterek, melyek újabban mind nagyobb gazdagsággal nyíltak a lelki munkák terén, lassanként mintha kiszorítanák és erőtlenné tennék az igehirdetés hatását. Mintha annak régies módszere helyett egy újabb és minden tekintetben mozgékonyabb eszközre volna szükség a lelkek megnyerésében.

N. N. --- (1-2) 1916 | 1-296 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

Gerhardt Pál --- In: Az Út --- (8) 1926 | 275-275 old.

Oh miként fogadjalak/Világ Megváltója./Méltóképp mint áldjalak/Lelkem megtartója!/Oh Jézus, gyújts szívemben/Te szövétnekedet,/Hogy érthessem mindenben/Te szent tetszésedet.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 272-272 old.

Ennek a hónapnak elején lépünk be az adventi időszakba, mely előkészítés a Krisztus fogadására. Az advent végén jön Karácsony, a Krisztus születése áldott ünnepe.

Andersen --- In: Az Út --- (8) 1926 | 271-272 old.

Tudjátok úgy-e gyermekek, hogy az ördög mindig azon töri fejét, hogyan ronthatná el mindazt a szépet és jót, amit a jó Isten alkotott. A világ, teremtése óta már sokszor próbálkozott ezzel a gonosz munkával és bár mindig kudarcot vallott, mégis mindig újra kezdette.

Pages