Digitális archívum

Összesen 1056 találat. Ezen az oldalon a(z) 61 - 90 címek láthatók.
Faber u. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 143-144 old.
N. N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 141-142 old.

Ünnep van; ez a szó a mi egész gyülekezetünknek, családunknak békét, pihenést, megnyugvást jelent. Csak nekünk, lelkipásztoroknak fárasztóbb és nehezebb az ünnep a hétköznapnál. Tudja azt közülünk mindenki, hogy az igehirdetés a legszebb kötelessége a lelkipásztornak, de egyúttal a legnehezebb és legfárasztóbb is. Ha komolyan vesszük az igehirdetést, nem csoda, ha fárasztó lesz számunkra.

N. N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 130-133 old.
Derzsi Endre --- In: Az Út --- (1) 1923 | 128-129 old.

Az egyházfegyelem szellemében legyen krisztusi és gyakorlásában legyen kálvini karakterű. Ne büntető, hanem javító tendencia érvényesüljön benne.Fegyelmet azonban csak az gyakorolhat, aki saját magát is fegyelem alatt tudja tartani. A presbitéríum igazán fegyelmező hatóság csak úgy tud lenni, ha tiszta, feddhetetlen életű és egyházias érzésű presbiterek a tagjai.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 123-127 old.

Mindenkit közvetlenül érdekel, akit csak egyáltalában érdekel a keresztyénség. Hányan leszámoltak a pietizmussal, de nem számoltak le annak igazságával és hányan engedik át magukat a pietizmusnak, de nem számoltak annak félszegségeivel.
A pietizmus alatt háromféle dolgot érthetünk.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (1) 1923 | 120-122 old.

A figyelmünket teljesen lefoglalja az a kérdés, mi lesz az iskoláinkkal, épületeinkkel, tanárainkkal, ha esetleg elveszítnők őket. Ez a súlyos kérdés pedig kiveri az eszünkből azt a még súlyosabbat: hogy ifjúságunk vallásos és erkölcsi gondozását nem szabad elhanyagolnunk.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 212-214 old.
N.N. --- In: Az Út --- (31) 2005 | 51-54 old.
Varga László --- In: Az Út --- (31) 2005 | 43-50 old.

A könyvben megjelent tanulmányok jó része előbbi tanulmányok folytatása. Mivel a szerzőtől egyebet nem olvastam, teljes értékű, átfogó bírálatot felelősséggel nem mondhatok, de bizonyos vonatkozásokban határozott véleményem alakult ki. Ezt próbálom most összefoglalni.

Visky András --- In: Az Út --- (31) 2005 | 37-42 old.

Az ezredvégi keresztyénség, ezen belül pedig, kiváltképpen a keresztyén alkotóértelmiség, amennyiben helyzetét a hit és élet, a kultúra és lelkiség viszonylatában szemléljük, ahhoz a divatdiktátorhoz hasonlít, aki egyik pillanatról a másikra, az események számára észrevétlen alakulása folytán megrendelések nélkül marad.

Dávid Lajos --- In: Az Út --- (31) 2005 | 31-36 old.

Hazai református egyházunkat általában – szemben a nyugati egyházakkal – a hagyományokhoz inkább ragaszkodó, az újat óvatosan fogadó szemlélet jellemzi. Vajon mi van e mögött? Jól kipróbált értékek konzekvens vállalásáról, minden tőlünk idegen hatás higgadt megszűréséről beszélhetünk? Meddig mehetünk a hagyományainkhoz való ragaszkodásban, és mikor válhat ez a ragaszkodás a szükséges fejlődés kerékkötőjévé? Témánk időszerűsége vitathatatlan, s üdvös, jövendőbe mutató eszmélődés támadhat, nem is annyira az előadás, mint az azt követő beszélgetések által.

Higyed István --- In: Az Út --- (31) 2005 | 26-30 old.

Ez a tanulmány Krassófüzesi Református Egyházközség történetébe nyújt betekintést.

Kozma Zsolt --- In: Az Út --- (31) 2005 | 22-25 old.

Úgy tartják rólunk, a református egyházról, hogy szolgálatunk központjában a prédikáció van. Ez nem igaz akkor, ha a sákramentumokkal ellentétben állítjuk. Nem igaz tehát az, hogy a református istentisztelet középpontjában a prédikáció, a római katolikus egyház istentiszteletének középpontjában az úrvacsora áll. Inkább: istentiszteleti életünk olyan ellipszis, amelynek az egyik gyújtópontjában a prédikáció, a másikban a sákramentum van.

Frank Sawyer --- In: Az Út --- (31) 2005 | 5-21 old.
Kelemen Attila --- In: Az Út --- (31) 2005 | 3-4 old.
N. N. --- (31) 2005 | 1-52 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 211-211 old.
Ötvös József --- In: Az Út --- (30) 2004 | 207-210 old.

Röpke történelmi visszapillantásunk tükrében sok évszázados társkeresés útjai elevenednek meg.

Adorjáni Zoltán --- In: Az Út --- (30) 2004 | 203-206 old.

Kecskeméthy István száznegyven éve, 1864. január 31-én született Pakson. Harmincegy éves korában, 1895-ben került Kolozsvárra és lett a Református Teológiai Fakultás ószövetséges professzora.

Adorjáni Zoltán --- In: Az Út --- (30) 2004 | 197-202 old.

Harminc évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, egyházi életünk kiemelkedő személyisége.
Imre Lajos lelkipásztori, professzori, teológiai, missziói és egyéb tevékenységét a mindenekfölött álló engedelmes szolgálat és az imádkozás foglalta össze; mert meg volt győződve afelől, hogy nem az a döntő, hogy Krisztusról beszéljünk másoknak, hanem az, hogy Krisztusnak beszéljünk másokról.

Tunyogi Lehel --- In: Az Út --- (30) 2004 | 195-196 old.

Mindig az első mondat a legnehezebb. Ezt most olyan természetesen, sallangmentes könnyedséggel állítom, mintha az imént éppen nem az ún. első mondatot írtam volna le. Írás közben az az érzésem, hogy valaki áthajol a vállam fölött, hogy belepillantson írásfélben tekerőző szövegembe.

Higyed István --- In: Az Út --- (30) 2004 | 189-194 old.

Ez a tanulmány Bégamonostor történetét írja le.

Dukkon Ágnes --- In: Az Út --- (30) 2004 | 182-188 old.

Tótfalusi Kis Miklós sorsát, élete eseményeinek alakulását alapvetően meghatározta a Biblia: mondhatjuk, minden jó és minden rossz abból származott, hogy a 17. század utolsó évtizedeiben időszerűvé váló bibliakiadás ügye éppen őt találta meg. A Szentírás azonban nemcsak a külső sors alakulását befolyásolta, hanem belső világát is, hiszen Tótfalusi teológiai képzettséggel rendelkezett.

Jan-Andrea Bernhard --- In: Az Út --- (30) 2004 | 169-181 old.

Ebben a kis tanulmányban szeretném ezeket a nyomtatásban meg nem jelent gyászverseket bemutatni és a történelmi összefüggésekre rámutatni. Péter Miklós lelkipásztor-tanárnak mondok köszönetet a disztichonban írt gyászversek szakavatott magyar fordításáért.

Kelemen Attila --- In: Az Út --- (30) 2004 | 167-168 old.
N. N. --- (30) 2004 | 164-214 old.

Teológiai tudomány, egyházi szolgálat. Negyedévi teológiai folyóirat. Alapította Ravasz László.

N.N. --- (30) 2004 | 162-163 old.
N.N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 160-161 old.
Kállay Dezső --- In: Az Út --- (30) 2004 | 157-159 old.

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

N. N. --- In: Az Út --- (30) 2004 | 154-156 old.

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

Pages