Digitális archívum

Összesen 1097 találat. Ezen az oldalon a(z) 31 - 60 címek láthatók.
Szűcs Ferenc --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 267-278 old.

A Romániai Református Egyház Zsinatának Állandó Tanácsa 2015. november 26-án tartott ülésén foglalkozott a menekültügy, illetve a migráció kérdéskörével azután, hogy ebben a témában a Magyar Református Egyház Generális Konventje 2015. november 11 -én már megfogalmazott egy nyilatkozatot, amelyet az alábbiakban fogunk közölni.

Visky Péter --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 257-266 old.

A prédikációban tanúságtétel történik. A tanúságtevő Istent, Jézus Krisztust állítja elénk, Isten önkijelentésének és szabadító kegyelmének jelenbeli eszköze.

Ledán M. István --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 247-256 old.

Epigramjaiban Nazianzoszi Gergely időről-időre beszél a halottakról, mint alvókról. Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk a jól ismert halálos áldozatok görög-római és bibliai hátterét, és arra a következtetésre jutunk, hogy a halál alvása Gergely használatában nem más, mint egy eszkatológiai szempontból semleges irodalom.

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 241-349 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 215-231 old.

Simon János: A VI. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia

Doktori címet szerzett Papp György

Papp György: Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról
az Institutióban

Adorjáni Zoltán: Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor

Emlékezés dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorra

Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 201-214 old.

1. Megjelent a Református Szemle repertóriuma. A Református Szemle 1908—2012 között megjelent számainak repertóriumának első lapjain Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár bevezető írását olvashatjuk.
2. Juhász István:Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata. Az összefoglaló jellegű egyháztörténeti tankönyvek mostanában valóságos reneszánszukat élik, így az utóbbi másfél-két évtizedben több jegyzet is megjelent magyarul.Ebbe a sorba illeszkedik Juhász István egyháztörténeti jegyzete is munkája igencsak impozáns: 486 oldal.

Kolumbán Vilmos József --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 191-201 old.

A protestáns nevelésről szóló tudományos irodalom egyetért azzal, hogy a református gyülekezetek közoktatási rendszerének főbb elveinek meghatározása szorosan kapcsolódik Melanchton Fülöp nevéhez. A "német elöljáró", amint ismertté vált, úgy ítélte meg, hogy az oktatás célja személyes felelősségvállalás.

Visky Sándor Béla --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 169-190 old.

Ez a tanulmány arra a következtetésre jut, hogy Jankélévitch erkölcsi filozófiájában a megbocsátás problémája kétértelmű vagy inkább a szerzőnek kétértelmű hozzáállása van a megbocsátáshoz.

Tunyogi Lehel --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 160-168 old.

Ez az előadás elemzi Jézus tanítványainak küldetésbe helyezésének hatását a próféták funkciójára és szolgálatára. Ez egyben a gyülekezeti élet fogalmának kérdése is.

Kustár György --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 127-159 old.

Ez a tanulmány megpróbálja felfedezni azt a rejtett folyamatot, és feltárni a paradoxont, amely benne rejlik, a kérdéssel összefüggésben: Bultmann szerint Jézus a szeretet modellje lehet?

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 119-231 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 71-118 old.

Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára
Bodó Sára: Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata
Doktori címet szerzett Somfalvi Edit
Somfalvi Edit: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel
Balogh Csaba: A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok
Adorjáni Zoltán: Zsizsmann Rezső-díj ban részesült Benkő Timea
Kovács László Attila: Benkő Timea laudációja

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 68-70 old.

A cikk szerzője bemutatja Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás. könyvét, amit Visky S. Béla fordított le.

Kolumbán Vilmos József --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 55-67 old.

Huszti Andrást, Nádudvari Pétert és Makfalvi Józsefet a szakirodalom az univerzalista tanok vagy más néven a remonstráns teológia erdélyi követőjeként tartja számon. Huszti András és Nádudvari Péter története többé-kevésbé már feldolgozott, de ezekből éppen teológiai tévelygésük pontos rekonstruálása maradt ki. Makfalvi Józsefről viszont keveset tudunk. Róla csupán néhány közlemény jelent meg, s így neve szinte ismeretlen a szakirodalomban.

Visky Sándor Béla --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 37-54 old.

Feltételezésünk szerint Jankélévitch megbocsátásfogalmának a helyenként megmutatkozó inkoherenciája összefüggésben van metafizikájának belső ellentmondásaival. A következőkben azt kívánjuk feltárni, hogy vajon megalapozott-e ez az elgondolás?

Bognárné Kocsis Judit --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 18-36 old.

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.

Geréb Zsolt --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 7-17 old.

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni. Más szóval: milyen hatástörténete volt Pál szoteriológiai tanításának a deuteropáli levelekben, közelebbről Az efézusiakhoz írt levében?

Adorjáni Zoltán --- (109) 2016 | 1-118 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 700-712 old.

Balogh Csaba: Felekezeti teológia, Egyetemes Tudomány. Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 699-699 old.

Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 696-968 old.

Adorjáni Zoltán: Gyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában. A XXVI. Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencia, 2015. augusztus 27–29.

Doktori címet szerzett Kovács Szabolcs.

N.N. --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 688-693 old.

Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata
Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában.

Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 603-687 old.

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Fekete Károly --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 597-602 old.

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján.

Adorjáni Zoltán --- (108) 2015 | 597-712 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 587-592 old.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Sipos Gábort.

Simon János: Az V. Erdélyi Teológus-Doktorandusz szimpózium

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 583-586 old.

Visky S. Béla bemutatja Wayne Morris könyvét ami Salvation as praxis.
A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World címet kapta.

N.N. --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 562-582 old.

Bognárné Kocsis Judit: A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában

Bogdán Zsolt András: Párbeszéd Istennel a kulisszák mögött

Csendes László --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 534-561 old.

A totális rendszerek mintegy ötven esztendeje alatt Romániában nem alakulhatott ki a társadalmi dialógus kultúrája, nem jöhetett létre az erőtér, amelyet a szociológusok „civil szférának” szoktak nevezni.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 522-533 old.

E tanulmány azzal a céllal követi a Genfi Káté útját, hogy a fellelhető nyomoknak, de főleg a fordításoknak köszönhetően jelezhessük, hogy mikor jelenhettek meg a „kálvini vonások a magyarság lelki arcán".

Pages