Digitális archívum

Összesen 80 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 171-174 old.

A jelenkori pietizmus, bár léte indokolatlan az egyházban, mégis mindenre elszánt makacssággal igyekszik érvényesülni az egyházban az egyház ellen, amikor egyenesen és hát mögött küzd az egyházi jellegű keresztyén vallásosság ellen, hol azáltal, hogy bomlasztja az egyház közösséget, hol csak azáltal, hogy kisebbíti és lefokozni igyekszik annak az életre és világra kiható jelentőségét.

B. J., Sz. I. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 145-151 old.

Történetek Jézus munkálkodásáról.Történetek Jézus életéből.

Faber u. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 143-144 old.
Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (1) 1923 | 123-127 old.

Mindenkit közvetlenül érdekel, akit csak egyáltalában érdekel a keresztyénség. Hányan leszámoltak a pietizmussal, de nem számoltak le annak igazságával és hányan engedik át magukat a pietizmusnak, de nem számoltak annak félszegségeivel.
A pietizmus alatt háromféle dolgot érthetünk.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 299-300 old.

A Rajna folyó közepén, mintha a sziklából nőtt volna ki, áll egy régi torony. Elmondom annak a történetét.

K. M. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 295-298 old.

1. Ésaiás 48:17 Isten végtelen fenségű személyes hatalom és akarat,teremtő és világfeletti Úr. Mit gondolsz, lehetsz-e akadálya az Ö akaratának és megsértője szentségének? Vájjon nem remegő szívvel, mélységes áhítattal és örömkönnyekkel kell-e tudomásul venned, hogy ő Fiában Megváltó Kegyelem, a megszentelődés útján üdvösségre tanító és vezető Szentlélek?! Imádság: Atyám, áldott légy, hogy Szent Fiad által megmutattad a Neked való engedelmesség egyedül lehetséges és hasznos útját.

Gerhardt Pál --- In: Az Út --- (8) 1926 | 275-275 old.

Oh miként fogadjalak/Világ Megváltója./Méltóképp mint áldjalak/Lelkem megtartója!/Oh Jézus, gyújts szívemben/Te szövétnekedet,/Hogy érthessem mindenben/Te szent tetszésedet.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 272-272 old.

Ennek a hónapnak elején lépünk be az adventi időszakba, mely előkészítés a Krisztus fogadására. Az advent végén jön Karácsony, a Krisztus születése áldott ünnepe.

Andersen --- In: Az Út --- (8) 1926 | 271-272 old.

Tudjátok úgy-e gyermekek, hogy az ördög mindig azon töri fejét, hogyan ronthatná el mindazt a szépet és jót, amit a jó Isten alkotott. A világ, teremtése óta már sokszor próbálkozott ezzel a gonosz munkával és bár mindig kudarcot vallott, mégis mindig újra kezdette.

V. Á. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 266-270 old.

1. Isten Báránya. Jel 5:12. Ez a bibliai kifejezés a Jézus mennyei dicsőségét és a mi megváltatásunk boldogító igazságát foglalja össze. A tisztaság, szentség, a tökéletes bűntelenségben és az isteni javakban csak Ő olyan gazdag, hogy a bűnös emberiség javára a váltságdíját lefizesse. Az Isten Báránya elvette a világ bűneit, tehát a mérhetetlen lelki gazdagság az enyém is. Ima: Atyám! könyörgöm, hogy a Te Lelked által az én életemben is tedd hatékonnyá a Bárány vérét, hogy Őt én is méltóképpen dicsőíthessem.

Donald Frauser --- In: Az Út --- (8) 1926 | 260-265 old.

Nagy Szél haldoklott. Tulajdonképen nem ez volt apjától kapott neve. Időnként viharos élete alatt nevet cserélt, valami új néven nevezvén magát. A kunyhóbán síró asszonyok tolongtak, akik közül az egyiknek karjaiba hanyatlott, hogy kilehelje lelkét. Főembere is
ott volt, kérdezvén tőle az öntudat pillanataiban, mi történjék vagyonával, kit nevezett meg utódjául és végül a legborzasztóbb, ki babonázta meg őt, hogy ilyen rettentő véget érjen.

N. N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 113-115 old.

Mindig valami csodálatosan mély titokzatosságot éreztem az alkonyai csöndjéből. A legkedvesebb óráim azok voltak, ha csöndes estén felmentem egy hegyre a falu fölé s megálltam ott akkor, mikor az alkony kezdi a maga barna szárnyait teregetni a házakra.

Andrews Lancelot --- In: Az Út --- (8) 1926 | 239-239 old.

Imádkozom-e, ha nem hétszer napjában, mint Dávid, de legalább háromszor, mint Dániel? Ha nem oly hosszan mint Salamon, de legalább oly röviden-e mint a publikánus?

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 237-238 old.

Általános a panasz a lelkipásztorok közt, hogy munkájuk sikere nem látszik és hiábavaló az a sok erőfeszítés, amit ezen a földön a reájuk bízott lelkek között végeznek egy olyan cél érdekében, mely olyan messze van, hogy képzeletünkkel elérni nem tudjuk.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 235-236 old.

Volt egyszer egy országban egy hatalmas rabló, aki az egész országot rettegtette gonosztetteivel. De egy idő múlva egyszer csak híre terjedt, hogy a rabló megszökött börtönéből. Élt ebben az időben egy kegyes keresztyén nő abban az országban, aki mikor a rabló dolgairól hallott, elgondolta, milyen jó volna, ha ezt a gonosz és elvetemült lelket az Isten evangéliuma számára meglehetne nyerni. Elhatározta tehát, hogy elmegy, felkeresi a rablót és beszél vele.

Káli Dénes --- In: Az Út --- (1) 1923 | 85-89 old.

Még csak néhány körfordulata az óramutatónak és mi elszéledünk gyülekezeteink felé. Gondoljunk reá, hogy minden lépésünk, minden szavunk egy láthatatlan cselekedetek könyvit megírásához hord adatokat. Mindaz nyomtalan marad, amely az ételért és ruházatért cselekedtünk, s csupán az fog benne maradni, jelentéktelen életünk felett fényesen foszforeszkálni, amivel a szenvedő, a meghalt és feltámadod Krisztust hirdettük!

Nagy Géza --- In: Az Út --- (8) 1926 | 231-234 old.

1. Jeremiás 1:19. A keresztyén ember élete harc nemcsak a saját bűneivel, hanem a bűnös emberekkel is, akik Krisztus országát megakarják rontani. Ezt a harcot csak az Űr segítségével tudjuk győzelmesen megküzdeni. Ennek a segítségnek a feltétele azonban az, hogy én is vele legyek, magamat az ő rendelkezésére bocsássam. Imádság. Atyám, szabadíts meg a gonosztól, de ha mégis ellenünk bocsátod azt, állj mellénk a Jézus erejével.

Diószegi K. István --- In: Az Út --- (8) 1926 | 191-191 old.

„Óh hűséges Isten, az Úr Jézus Krisztusban kegyelmes Atyám! Ki engemet szegény, méltatlan szolgádat Szent Igédnek hirdetésére hívtál és ahhoz tartozó rendes eszközökkel meg is koronáztál: kérlek tégedet, hogy engemet e nagy tisztnek végbevitelére alkalmatlan szolgádat, Szent Lelkednek kegyelme által jobban is naponként készíts el, hogy a te titkaidnak hűséges sáfára lévén, nem nyereségnek okáért; hanem egyedül szent Nevednek dicsőségére..."

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 189-191 old.

Isten szolgája mindig népszerűtlen az emberek előtt. Nem is lehet másként. Közülük mindenki tudja, hogy ő olyan szolgálatra van elkötelezve, melyet ez a világ értéke szerint soha sem fog tudni megbecsülni. Olyan kincsek birtokában van és oly javakat kínál, melyek ennek a világnak szemében keveset érnek és még kevesebbet hoznak.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 176-180 old.

Az emberi élmény és az isteni kijelentés viszonyának a vizsgálatában arra a végső eredményre kell jutnunk, hogy minden emberi élmény csak negatívum s csak az isteni kijelentés az egyetlen teremtőerejű pozitívum. Az emberi élmény és az isteni kijelentés, Ádám és Krisztus, ez ó-világ és az új-világ közötti viszony tisztán dialektikai, azaz ez a viszony az első tagnak a második által való megszüntetésében áll és a sor soha meg nem fordítható.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 163-169 old.

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 158-159 old.

„Nekem ezek fölött valami olyan tetszik, amit ti nem vettetek észre. Nézzétek, ez a vak ember az Úr előtt áll és nézzétek meg, eldobja a botját, mellyel eddig az utat tapogatta.
Mennyire bízhatott a Krisztus gyógyító hatalmában, ha még a botot sem akarta tovább magánál tartani. Ez a bizalom az, ami nekem a képen a legjobban tetszik!"

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 140-144 old.

A mai, transzcendentális teológia világításában mind tisztábban látjuk, hogy nem csupán a tudományos teológiára nézve, de az egész evangéliumi keresztyénségre nézve a legfontosabb, egyik legdöntőbb kérdés: a Szentírással szemben való merőben új, átértékelt magatartás.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 126-127 old.

Egyszer a Dunán egy nagyon megterhelt hajó szerencsétlenül járt és süllyedni kezdett. Az emberek, akik a hajón voltak, kétségbeesetten kiáltoztak segítségért, de a parton nem volt senki, aki segíthetett volna rajtuk. A kiáltást meghallotta egy leányka, aki azonban csak 12 éves volt és egy hajós leánya.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 122-125 old.

A keresztyén teológiában a legtisztázatlanabb és legproblematikusabb fogalom: a kijelentés fogalma. Míg a római katolikus teológia sajátos jelentésétől megfosztva teljesen jelentéktelenné tette, addig a modern liberális, valamint a vallástörténeti és valláspszichológiai indukción nyugvó vallástudomány a legkülönfélébb kijelentés-fogalmak felvételével teljesen megzavarta a tisztánlátást a kijelentés tényével és az erről alkotott fogalommal szemben.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 95-96 old.

Mi, akik Krisztus által Istennek gyermekei vagyunk, nemcsak tudjuk ezt, de gyakoroljuk magunkat abban, hogyan tegyük le magunkat az Ő atyai kezébe. A Jézus ölében megszűnik
minden baj és nyomorúság.

Tavaszy Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 85-87 old.

Most az előtt a feladat előtt állunk, hogy az isteni kijelentés abszolút ápriorítását igazoljuk.Fel kell mutatnunk, hogy az isteni kijelentés emberi kezdeményezés és emberi akarások nélkül bukkan fel világunkban és életünkben. Régi reformátor! igazság, hogy senki sem keresheti Istent, aki meg nem találta s csak, aki egyszer megtalálta csak az keresheti Őt igazában. Ugyanez áll az ő kijelentésére is. Csak, akinek szólott, akinek kinyilatkoztatta magát csak az állhat meg előtte, csak annak van tapasztalata Őróla.

Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 66-68 old.

Siralmas látvány az üres templom, amelyben vasárnap ásító padok felett, kongó falak között anélkül kell elszállania Isten gazdag igéjének, hogy ajándékával, áldott magával szíveket termékenyíthetne meg. De az a helyzet sem sokkal vigasztalóbb, amikor a templom tele van ugyan, de üres lelkekkel van tele, olyan lelkekkel, amelyek se nem alkalmasak, se nem méltóak az Ige Befogadására. Az Ige tud csodákat tenni; arra

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 63-64 old.

Pista nagyon rossz fiú volt: hajgálódott, verekedett, bántott mindenkit, még a felnőtteket is. Ám azóta sok-sok esztendő múlt el. Jóska egyszerű csizmadiamester,de azért a legjobb barátságban él a faluban nagyobb gazdájával, a kiben most senki sem ismerne rá a gonosz Pistára.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 154-157 old.

1. A bizalom jutalma Zsid 10:35. Arról a bizalomról van itten szó, mely a kétségek és nehézségek között és ezek által válik győzedelmes erővé, azáltal, hogy ezek felé emelkedik. Ennek a kitartó és helytálló bizalomnak jutalma az, hogy a minden körülmények között diadalmas krisztusi élet erejével övezi fel az embert. Imádság; Jó Atyám, könyörgöm hozzád, hogy oly hamar meglankadó bizalmamat hozzád és szent Fiadhoz erősítsd meg Szentlelked által.

Oldal