Kapcsolódó publikációk

Péter Miklós --- 2007
Hankó-Nagy Alpár --- 2010
G. Henk van de Graaf --- 2013
Hermán M. János --- 2018

Mrs. Csekefalvi Tamás Béláné recorded some valuable data concerning the pastoral care of hundreds of Reformed and Catholic people who became refugees in 1940, when they left their village Györgyfalva and fled to the nearby city of Kolozsvár/Cluj-Napoca. This Christian lady was also involved in cultural and social work which she pursued together with others, and so she organised the “Cultural Association for Refugees from Györgyfalva”.

Buzogány Dezső --- 2017

László Musnai, pastor and theology professor. His work and activity can not be listed into one specific theological area. Considering his basic qualification, he is a New Testament scholar, on which field he has written his phd thesis. But if we look at his other books and publications we can say, that he is as good in Bible-translating or in church history, as in biblical studies.

Ősz Sándor Előd --- 2017
Hermán M. János --- 2017
Imre Lajos --- 1926

A külmisszió gondolatának igazi fontosságára most kezd rájönni egyházunk s ezzel együtt felmerül a kérdés, hogyan tudjuk népünket ránevelni, hogy egész nagyságában és jelentőségében lássa ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy az az állapot, mikor egy egyház a külmisszió kérdésével nem foglalkozik és az iránt nem érdeklődik, mindig a hanyatlás és visszaesés jele abban az egyházban.

Káli Dénes --- 1923

Még csak néhány körfordulata az óramutatónak és mi elszéledünk gyülekezeteink felé. Gondoljunk reá, hogy minden lépésünk, minden szavunk egy láthatatlan cselekedetek könyvit megírásához hord adatokat. Mindaz nyomtalan marad, amely az ételért és ruházatért cselekedtünk, s csupán az fog benne maradni, jelentéktelen életünk felett fényesen foszforeszkálni, amivel a szenvedő, a meghalt és feltámadod Krisztust hirdettük!

Imre Lajos --- 1926

Az utóbbi két hónapnak kétségtelenül legkiemelkedőbb eseménye egyházunk életében a Nagyenyeden szeptember 7—12. között tartott nagyhét, mely lelkészi kurzussal és konferenciával és utána nagygyűléssel volt összekötve. A mi egyházunk ez a fegyelem nélküli egyház, mely kezdi felfedezni azt, hogy nem illik sem feladatához, sem hitéhez, hogy épen a kálvinista egyházak legjellemzőbb vonása hogy, az öntudatos és határozott fegyelem hiányozzék belőle.

N.N. --- 1923

Az országos alkotmány reform, Az egyetemes egyházi adó, Munkába vett teendők,

N. N. --- 1926

A romániai magyar református egyházat, mely hitében a II. helvét Hitvallás és Heidelbergi Káté alapján áll, szervezetében és igazgatásában a zsinat-presbiteri elveket alkalmazza, alkotják minden, Románia területén élő, magyar nemzetiségű egyénekből álló egyházközségek melyek tagjai ezen egyház szertartásai szerint és hitében kereszteltettek meg, hitükről a konfirmációban vallást tettek és ezen anyaszentegyház hite és szabályai szerint élnek.

Imre Lajos --- 1926

Az egyházunk életének két életbevágóan fontos eseménye, a püspökválasztás és a beiktatással kapcsolatos közgyűlés, azon a püspöki programbeszéd, bőséges alkalmat ad rá, hogy ezekről gondolkozzunk és belőlük egyházunk jövendő életére és munkájára irányítást vehessünk.

Urzinus Zakariás --- 1944

A hitvallás az egyház hitének summája, az egyháznak az: Isten és ember viszonyéi illető kérdésekre adott felelete. Hangsúlyozni vagy csak megemlíteni is feleslegesnek tartom, hogy a Hitvallásnak csak annyiban van értéke, amennyiben e viszonyt illetőleg az Isten önmaga kijelentését veszi és fogadja el normául s így a Szentírás alapján áll.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Simon János --- 2014

A 20. századra sokan emlékeznek úgy, mint amely a masszív erőszakmegtapasztalások százada volt. Az emberpusztítás olyan méretű volt, mint addig soha az emberiség történelme során. Az erőforrásokért vívott harc globális kiterjesztése és a tömegpusztító fegyverek tökéletesítése rövid idő alatt nagyszámú emberáldozatotű követelt. A II. világháborút követően pedig fokozott igény mutatkozott az addig többnyire figyelmen kívül hagyott áldozatok hangjának meghallására.

Pagină