Kapcsolódó publikációk

Balogh Béla --- 2013
Visky Sándor Béla --- 2017

This paper examines the issue of absolution by Vladimir Jankélévitch. The absolving party’s role is to discover the cause external to man, deep down beneath human malice, which motivates the criminal actions. With an investigator’s zeal, an answer is sought to the question of “unde malum”? The old answer comes from dualism: the negative transcendent force, Satan, is the source of all sins.

Mátyás Ernő --- 1926

Ha tehát Isten leglényegesebb tevékenysége a teremtés, hogy ő a megváltásban is teremtő, akkor természetes, hogy a legfontosabb tevékenysége számára emlékezetet szerzett. Hogy ez emlékezetet miképpen szerezte, az megvan írva 2Móz 20:8—11-ben a következőkben: „Megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteljed..." Ezek után harmadik szektaként a millenista szekta ismertetendő. E szekta megalapítója C. T.

Imre Lajos --- 1926

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.

Pilder Mária --- 1926

A bűn rontotta meg az ember szívét és szemét úgy, hogy ma már egyik sem tudja, hogy mi volt a teremtő igazi szándéka vele. Az emberszív elfelejtette, hogy szeretetre volt teremtve, arra, hogy a szeretet legyen az élete, életének legfőbb egyetlen törvénye s az emberszem már régen nem tudja hogy arra volt szánva, hogy mindenben Istent lássa meg, egyedül Őt.

Imre Lajos --- 1926

Jeroboám megpróbál ellenállni de kinyújtott keze megmeredve áll meg. Mutat a meghasadt oltárrá, mint bűnének bizonyítékára. Óh ez a kinyújtott és megszáradott kéz! A világ keze, mellyel feltámadt Isten emberei ellen, mely tétlenül és tehetetlenül mutat a világ ezer sebére és bűnére. Kezek, melyeknek dolgozni kellene, de imára sem kulcsolhatok össze, mert megmerevedtek és mozdíthatatlanok.

Járay Márton --- 1943

Jézus példázatai világosak és félreérthetetlenek. Mindeniket jellemzi az, hogy az élet egy elhatárolt kis részének, sokszor egyetlen kérdésnek. megvilágítására szolgálnak, egy kérdéssel foglalkoznak, amellyel éppen akkor fordultak hozzá. A példázatoknak ebből a természetéből következik az az igazság is, hogy tartalma nem állítható minden részletéiben párhuzamba a vallásos élettel, csakis azzal az egy feltett kérdéssel. Így például alap Igénk erre a kérdésre felel: 1.

Papp Zsolt --- 2013

Reinhold Niebuhr tudományművelése összekapcsolta teológiáját a történelem és a filozófia mélyreható analízisével is. Írásainak interdiszciplináris jellege azt a célt szolgálta, hogy a történelem és társadalom területén megfogalmazott diagnózisai aláhúzzák az általa kidomborított bibliai felismeréseket.

Visky Sándor Béla --- 2002

Nem tudom, kicsoda az ember (szerencsére nem vagyok egyedül, többek között a nyolcadik zsoltár szerzője is szolidáris velem), következésképpen azt sem, ki a mai ember. Továbbmenve pedig, még a fölöttébb gyanús ki vagyok én kérdés sem tekinthető csupán amolyan pubertáskori identitáskeresésnek; ne feledjük súlyos teológia- és filozófiatörténeti hozadékát. Itt csupán három alapmodellre utalok.

Varga László --- 2007

The Origin of Sin. The origin of sin is a universally commonly discussed problem of theology. It can be clarified only from the original texts of the Bible. There we find a clear answer by its diverse teachers: Sin originates from bodily desires. In our terminology, bodily desires are the biological instincts. In the animal world instincts are specifically restricted. They are only active in necessary times and conditions; they assurae the harmony of nature.