Kapcsolódó publikációk

Gonda László --- 2018
Székely József --- 2018

Doktori címet szerzett Székely József.

Székely József --- 2013
Székely József --- 2018
Ősz Sándor Előd --- 2017
N. N. --- 1923

Ünnep van; ez a szó a mi egész gyülekezetünknek, családunknak békét, pihenést, megnyugvást jelent. Csak nekünk, lelkipásztoroknak fárasztóbb és nehezebb az ünnep a hétköznapnál. Tudja azt közülünk mindenki, hogy az igehirdetés a legszebb kötelessége a lelkipásztornak, de egyúttal a legnehezebb és legfárasztóbb is. Ha komolyan vesszük az igehirdetést, nem csoda, ha fárasztó lesz számunkra.

Imre Lajos --- 1926

Mai életünkben gyakran tehetjük azt a tapasztalatot gyülekezeteinkben, mintha az igehirdetés vesztett volna régi jelentőségéből és mintha hatása napról napra kisebbé válnék. Sokan vannak, akiknek az a gondolatuk, hogy az igehirdetés ma kevesebbet is jelent mint régebben, s hogy azok a munkaterek, melyek újabban mind nagyobb gazdagsággal nyíltak a lelki munkák terén, lassanként mintha kiszorítanák és erőtlenné tennék az igehirdetés hatását.

Imre Lajos --- 1926

A külmisszió gondolatának igazi fontosságára most kezd rájönni egyházunk s ezzel együtt felmerül a kérdés, hogyan tudjuk népünket ránevelni, hogy egész nagyságában és jelentőségében lássa ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy az az állapot, mikor egy egyház a külmisszió kérdésével nem foglalkozik és az iránt nem érdeklődik, mindig a hanyatlás és visszaesés jele abban az egyházban.

Andrews Lancelot --- 1926

Imádkozom-e, ha nem hétszer napjában, mint Dávid, de legalább háromszor, mint Dániel? Ha nem oly hosszan mint Salamon, de legalább oly röviden-e mint a publikánus?

Imre Lajos --- 1926

Általános a panasz a lelkipásztorok közt, hogy munkájuk sikere nem látszik és hiábavaló az a sok erőfeszítés, amit ezen a földön a reájuk bízott lelkek között végeznek egy olyan cél érdekében, mely olyan messze van, hogy képzeletünkkel elérni nem tudjuk.

Káli Dénes --- 1923

Még csak néhány körfordulata az óramutatónak és mi elszéledünk gyülekezeteink felé. Gondoljunk reá, hogy minden lépésünk, minden szavunk egy láthatatlan cselekedetek könyvit megírásához hord adatokat. Mindaz nyomtalan marad, amely az ételért és ruházatért cselekedtünk, s csupán az fog benne maradni, jelentéktelen életünk felett fényesen foszforeszkálni, amivel a szenvedő, a meghalt és feltámadod Krisztust hirdettük!

Imre Lajos --- 1926

Az utóbbi két hónapnak kétségtelenül legkiemelkedőbb eseménye egyházunk életében a Nagyenyeden szeptember 7—12. között tartott nagyhét, mely lelkészi kurzussal és konferenciával és utána nagygyűléssel volt összekötve. A mi egyházunk ez a fegyelem nélküli egyház, mely kezdi felfedezni azt, hogy nem illik sem feladatához, sem hitéhez, hogy épen a kálvinista egyházak legjellemzőbb vonása hogy, az öntudatos és határozott fegyelem hiányozzék belőle.

N.N. --- 1923

Az országos alkotmány reform, Az egyetemes egyházi adó, Munkába vett teendők,

N. N. --- 1926

Ez a kis könyv nagyon szerencsés és hasznos kézikönyve mindazoknak, akik bibliakörök vezetésében tájékozódni akarnak. Az egész munkán a szerző tapasztalatainak és arra való vágyának jelei vonulnak végig, hogy a Bibliát minél közelebb hozzája lelkekhez.

Pilder Mária --- 1926

A fellah-férfi pompás kényelemmel ül a széles nyeregben a szamár hátán. A lelkiismerete is teljesen tiszta, mert hogy is jutna eszébe egy szíriai parasztnak, hogy az becstelen dolog a a kicsi feleségét az égő napmelegben a fullasztó porban a szamár mögött futtatni. Egy európai turistacsapat találkozik velük, s mindenki meg van botránkozva e látványon. Azon tűnődnek, hogy vajon mit érezhet az a szegény nő s megállapítják, hogy türelme, béketűrése és szolgálatkészsége csodálatraméltó.

Pilder Mária --- 1926

Egy nagyon fontos kérdésre akarom fölhívni á figyelmeteket. Bizonyára még nem is gondolkoztatok azon, hogy milyen csodálatos kiváltságban van részetek akkor, amikor keresztyén ország szülöttei vagytok. Nem vagytok világosan tudatában annak, hogy mit köszönhetünk mi nők Jézusnak, mert soha sem néztetek bele azoknak az asszonyoknak az életébe, akik egy Jézus nélküli világnak a gyermekei.

Gönczy Lajos --- 1926

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék.

N. N. --- 1926

A romániai magyar református egyházat, mely hitében a II. helvét Hitvallás és Heidelbergi Káté alapján áll, szervezetében és igazgatásában a zsinat-presbiteri elveket alkalmazza, alkotják minden, Románia területén élő, magyar nemzetiségű egyénekből álló egyházközségek melyek tagjai ezen egyház szertartásai szerint és hitében kereszteltettek meg, hitükről a konfirmációban vallást tettek és ezen anyaszentegyház hite és szabályai szerint élnek.

Diószegi K. István --- 1926

„Óh hűséges Isten, az Úr Jézus Krisztusban kegyelmes Atyám! Ki engemet szegény, méltatlan szolgádat Szent Igédnek hirdetésére hívtál és ahhoz tartozó rendes eszközökkel meg is koronáztál: kérlek tégedet, hogy engemet e nagy tisztnek végbevitelére alkalmatlan szolgádat, Szent Lelkednek kegyelme által jobban is naponként készíts el, hogy a te titkaidnak hűséges sáfára lévén, nem nyereségnek okáért; hanem egyedül szent Nevednek dicsőségére..."

Imre Lajos --- 1926

Isten szolgája mindig népszerűtlen az emberek előtt. Nem is lehet másként. Közülük mindenki tudja, hogy ő olyan szolgálatra van elkötelezve, melyet ez a világ értéke szerint soha sem fog tudni megbecsülni. Olyan kincsek birtokában van és oly javakat kínál, melyek ennek a világnak szemében keveset érnek és még kevesebbet hoznak.

Pagină