A szászvárosi ev. ref. kún-kollegium története

Dósa Dénes: A szászvárosi ev. ref. kún-kollegium története. Szászváros: Schuller testvérek és társa könyvnyomdája, 1897. 221 old.

Dáné István a szászvárosi ev. ref. középtanoda története című művének, mely az erdélyi ev. ref. egyházkerület 1863.-i évkönyvében jelent meg főképpen pedig a néhai Szabó György szászvárosi igazgató-tanár e tárgyra vonatkozó kéziratának bőséges felhasználásával.