Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza

Parádi Kálmán: Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 1896. 282 old.

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.