Az amerikai fundamentalizmus és modernizmus vezérférfiai

Mózes András: Az amerikai fundamentalizmus és modernizmus vezérférfiai. In: Az Út 8.1 (1926), 45-50. pp.

Az amerikai Rowe professzor 1925-ben megjelent könyvében azt a megállapítást teszi, hogy az amerikai vallásos élet egyik jellemző vonása egy bizonyos speciálisan amerikai vallásos önállóság kifejlesztése. Az amerikai protestantizmus fokozatosan függetlenné tette magát — az író szerint — az európai protestáns egyházak hagyománytiszteletétől és intézményesített szervezeti formáitól. De fundamentalizmus az orthodoxiának konzervatív védelmezője. Konzervatív voltából következik, hogy az egyházi élet
történeti fundamentumain veti meg a lábát s szigorúan ragaszkodik
az öröklött keretekhez. Legjelentékenyebb a presbiteriánus egyház fundamentalista
csoportja, de nagy erőt képvisel a baptista egyház és a „Reformed" egyház néhány felekezete is.