Theologiai Tanulmányok

N. N.: Theologiai Tanulmányok. In: . Kolozsvár: C. grafika nyomdája, 1970. 1-161

Hetven év az élet nagy iskolájában és negyven év egy nagy iskola életében: ennek a ritka isteni ajándéknak akar emléket állítani ez a könyv. Dr. Kecskeméthy István theologiai professzor tiszteletére egyesültek benne a tanítványok és kartársak, hogy bizonyságot tegyenek az Isten kegyelméből benne és általa nyert lelki ajándékokról.

Tartalom:
Dr. Makkai Sándor: Előszó
Dr. Ravasz László: Dr. Kecskeméthy István
Dr. Musnay László: Kecskeméthy Csapó István
Nagy András: A Deuteronomium előzményei és bevezetése
Maksay Albert: A Szentirás eredeti nyelvei a theologiai tudományban
Dr. Mátyás Ernő: A dialektika theologia és az exegézis
Borbáth Dániel: Az immanens szentháromságtan
Dr. Tavaszy Sándor: Az igazságos Isten könyörülő Isten
Dr. Nagy Géza: Zwingli
Dr. Révész Imre: Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton
Dr. Gönczy Lajos: Eschatologia és igehirdetés
Dr. Imre Lajos: A predestináció tana a missziói munkában
Dr. Bartók György: A keresztyénség és görög bölcselet
találkozása
Dr. Tankó Béla: Existenciális gondolkozás