Kapcsolódó publikációk

Gönczy Lajos --- 1938

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1937

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1936

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1935

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1933

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1932

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1930

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1928

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Makkai Sándor --- 1923

Évmegnyitó beszéd a református theológiai fakultáson, 1923. szept. 30.

Gönczy Lajos --- 1926

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologíaí Fakultásának Értesítője.

Parádi Kálmán --- 1896

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.

Nagy Géza --- 1995

"Akadémiánk ma tényleg azoknak a lelkipásztoroknak nevelő iskolája, akik magukat teljesen és lelkiismeretesen Istennek szentelik” - írja Kálvin 1563-ban Mercier párizsi professzornak, akit a genfi theologiai akadémia ótestamentumi tanszéke számára meg akar nyerni. E nyilatkozatban benne van minden református theologiai képzés célja: Isten szolgálatára teljesen, tehát hittel és lelkiismeretesen, azaz tudományosan felkészíteni az Anyaszentegyház ifjúságát.

Balogh Béla --- 2012

Dr. Geréb Pál (1912–1991) teológiai professzor emlékezete. - Összeállította: Adorjáni Zoltán

Hermán M. János --- 2012

A 110 éve született d. dr. Dávid Gyula emlékére. - Összeállította: Adorjáni Zoltán

Gaal György --- 2012

Művész hazája széles e világ – vallotta Arany János egy 1850-ben írt versében. Kolozsvár szülöttei közül leginkább Szathmári Pap Károly életútja bizonyítja e verssor igazságát. Pedig nem véletlenül csöppent e városba, hanem felmenői több generáción át tekintélyes polgárok és egyházi emberek voltak, s lett volna esélye itt helyben is érvényesülni. A művészegyéniség azonban felszínre tört, érvényesült, s messzi tájakra elragadta az alkotót tanulni, tapasztalni, a látottakat megörökíteni.

Magyar Balázs Dávid --- 2012

A „Kálvin-emlékévek” (2009–2014) során hazánkban megrendezett nagyszabású konferencia- és programsorozatokkal nemcsak Kálvin János születésére és életművére, hanem a nagy reformátor első magyar nyelvű életrajzára is méltán emlékezhetünk. Közel másfél évszázada annak, hogy 1864 áprilisában megjelent a „debreceni reformált egyház rendes lelkipásztorának,” Révész Imrének híres összefoglaló életrajzi és történeti munkája Kálvin élete és a kálvinizmus címmel.

Gaal György --- 2002

Százhúsz éve, 1882. augusztus 3-án Nagyenyeden született az egyik legnagyobb magyar filozófus, Bartók György, aki teológiánk neveltje, s pályája elején rövid ideig professzora is volt.

Kolumbán Vilmos József --- 2002

Az erdélyi református lelkészképzés történetének rövid, évszámokhoz kötött összefoglalója.

Kozma Zsolt --- 2002

Úgy látszik, hogy közegyházi életünkben van egypár téma – ilyen teológiai intézetünk jelen helyzete és jövője –, amihez nem nyúlunk. Vagy azért, mert a megelőzés helyett inkább az átmeneti korra (meddig még?) jellemző kivárást tartjuk célravezetőnek, ami még csak helytelen harcászati mód lenne. Pedig nem is biztos, hogy a kása forró, lehet, hogy csupán a macska óvatos. Vagy, mert a teológia nem közegyházi ügy.

Pagină