Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Névkönyve az 1903-ik évre

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.