Digitális archívum

Összesen 1605 találat. Ezen az oldalon a(z) 1531 - 1560 címek láthatók.
Püsök Sarolta --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 601-625 old.

The Life-work Which Reveals the Delusion of Christianity, the Kierkegaardian Criticism of the Church and Christianity. Entropy is a main characteristic of the human world; consequently the Church also has a similar tendency. Criticism is in symbiosis with Christian life. One of the most important critical analysis of Christianity is made by Kierkegaard. To understand his life-work from the point of view of criticism, we have to deal with three important aspects: a) The religious influence in his childhood.

Juhász Zoltán --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 590-600 old.

The Relationship of the Eucharist and Reconciliation in the Didaché. The author analyzes the relation of the Eucharist and reconciliation through one of the well-known writings of the Early Church – The Lord’s Teaching to the Nations Through the Twelve Apostles. Christianity has evolved from Judaism, and despite many differences there are still numerous similarities, overlaps as the feast, liturgy, prayer, Holy Communion and the renewal of the covenant.

Horváth Levente --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 576-589 old.

The Missiological [re]Interpretation of Abraham’s Offering, As a Potential Paradigm-Shift in [post]Modern Philosophical and Theological Reasoning. Consideration has to be taken in new view of the striking and in many ways mysterious and scandalous narrative of Abraham’s offering his son, Isaac on the mountain of Moriah. It was with Kierkegaard that this Old Testament story came to the forefront of philosophical investigations.

Ferencz Árpád --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 552-575 old.

Mit ausgestreckter Hand nach den Geheimnissen… Anmerkungen am Rande der Theologie von K. H. Miskotte. Der niederländische Theologe, Kornelis Heiko Miskotte ist einer der einflussreichsten Theologen seiner Zeit gewesen, der die Theologie Karl Barths auf eigenständige Weise bearbeitet und weitergedacht hat. Seine Theologie ist auch heute eine Quelle der Impulse für den modernen Theologen. Die vorliegende Studie hat sich als Ziel gesetzt, die Theologie Miskottes, wenigstens in ihren Hauptlinien darzustellen, bzw.

Boer, Dick --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 537-551 old.

„Wir sind von Gott erkannt“. Einführung in die Theologie Miskottes. Kornelis Heiko Miskotte, geboren 1894 in Utrecht. Dort studierte er auch Theologie. Pfarrer in der Niederländischen Reformierten Kirche, zuletzt (1938–1945) in Amsterdam. 1945–1959 Professor für Dogmatik und biblische Theologie an der Universität von Leiden. Wichtigere Werke: Das Wesen der jüdischen Religion, Edda und Thora, Biblisches ABC. Sein Hauptwerk ist: Wenn die Götter schweigen. Über den Sinn des Alten Testaments (1959). Er starb 1976.

Dávid István --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 515-536 old.

Die theologische Beurteilung der Erinnerung und des Vergessens. Der Fragenkreis der Erinnerung und des Vergessens wird in der Heiligen Schrift – abgesehen von einigen Ausnahmen – nicht in seiner psychologischen Bedeutung dargestellt. Alle mit der Erinnerung und dem Vergessen verbundenen menschlichen Tätigkeiten, die zwar anthropologischen Charakter haben, sind Glaubenstätigkeiten, die ihren Sinn in der Gott – Mensch-Beziehung erhalten. Die Aufforderung zur Erinnerung ist ein solcher Befehl, der die Tätigkeit des jeweiligen Christen bestimmen muss.

Bustya Dezső --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 506-514 old.

The Problem of Suffering in the Holy Scripture. Suffering is one of the universal problems of mankind. Generally saying, everybody suffers to some extent in a part of his or her life. Corporal suffering has a great influence ont he state of mind, and vice versa. We are searching the reason, the purpose the suffering in human experience, in philosophy and in the same way in the Holy Scripture.

Adorjáni Dezső Zoltán --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 494-505 old.
Zwingli, Ulrich --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 489-493 old.

Fordította Jakab Sándor.

N. N. --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 481-488 old.

Milyen választ kaphatunk Kálvin Jánostól korunk szorongató kérdéseire? Ezt a számbavételt kezdte el több földrész számos országának ötven teológusa 2007. április 15–19. között, a John Knox Nemzetközi Református Otthon, a Svájci Protestáns Egyházszövetség, a Református Világszövetség és a Genfi Egyetem Teológiai Fakultása meghívására Genfben tartott értekezletén.

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- 2007 | 479-479 old.
Adorjáni Zoltán --- (100) 2007 | 479-715 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 158-159 old.

Az utolsó pár évtized világjelensége az etnikai önazonosság-keresés. Felbomlottak a többnemzetiségű államok, egy nyelvet beszélő kisebb-nagyobb népcsoportok úgy vélték, hogy önálló országban majd megtalálják identitásukat. Ezzel párhuzamosan történt az egyház tagolódása: megjelentek azok, akik keresztyénségük megélését nem abban az egyházban keresték, amelyben születtek, s olyan vallási csoportosulások szaporodtak el, amelyekben az egyház ismertetőjegyeit már alig lehet felfedezni, és amelyek közül egyesek már le is szakadtak a Krisztus-testről.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 155-157 old.

Minden keresztyén életébe eljön az idő, amikor a halál utáni lét nem elvileg érdekli, amikor nem vitázni akar arról, hogy mi lesz, mikor lesz, milyen lesz az örök élet, hanem ezek saját létkérdéseivé válnak. Hisszük, hogy földi életünk halálárnyékába Jézus Krisztus elhozta a világosságot, de ezt a hitet felválthatja a kétség, az, hogy nem kapunk mindenre feleletet, megtörheti a bűn és a szenvedés, környezetünk hitetlensége.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 153-154 old.

Hordágyamhoz vagyok kötve, mint a bethesdai beteg (Jn 5,1–13), de van lehetőségem, hogy kilépjek önmagamból és járjak, hogy eljussak a másikhoz és a merőben Máshoz. Ez kóros korbetegségemre, a stresszre is vonatkozik.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 150-152 old.

Lehet-e a vegyes házasságról „másképpen” beszélni, mert hát mi, itt Erdélyben csak egyféleképpen gondolkozunk? Magyar (református) leányainkat, fiainkat, őket, magukat és gyermekeiket elveszettnek tekintettük, s sajnos megtörtént, amitől féltünk. János olyan vidéken született és szolgált, ahol számunkra a vegyes házasság veszélyt jelentett. Szomorúan tapasztalhatta, hogy mint egyház és mint nemzet ez sorvadásunknak egyik eredője. Aztán vádoltuk magunkat, hogy nem vetettünk be minden eszközt, hogy legalább a mieinket megtartsuk, s bizonyára ebben is igazunk volt és van.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 146-149 old.

A történészi tárgyilagosság és az emberileg érthető szubjektivitás múltbeli emlékeket jelenít meg, hogy ne legyen emlékeinktől üres a jövő. Különösen értékes azoknak a beszámolója, akikre rátapostak ugyan, de Isten kiszabadította őket a pufajkások gumicsizmáinak a recéi alól, mert ők illetékes és méltó tanúi egy hozzájuk és a társadalom egészéhez méltatlan kornak. Előadóknak, memoáríróknak tilos arra törekedniük, hogy hallgatóiktól, olvasóiktól valamilyen erkölcsi érdemrendet csikarjanak ki, s hogy az eltelt idő talapzatára önmaguk magasztosított szobrát tegyék.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 144-145 old.
Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 132-136 old.

Református egyházunkban ma számos kérdés vár feleletre, s ezeket szervezetten, irányítottan is közérdekűvé kell tenni. Ilyen a konfirmáció is, amelyről ez év februárjában volt szó a Székelyudvarhelyen tartott kollokviumon, s ilyen a mai és a holnapi egyházkerületi alkalom is. A cél az, hogy innen a kérdések elkerüljenek az egyházmegyékhez, a gyülekezetekhez és főleg, hogy minél több lelkipásztor és nem lelkészi egyháztag közös gondjainkat személyesen vállalja, azokról gondolkozzék, vitatkozzon, arra nézve javasoljon.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 132-136 old.

Mindannyiunk törekvése, hogy ott, ahol elhangzik az igehirdetés, közösség alakuljon, illetve ott, ahol van (formális) közösség, az igehirdetés tegye lelkileg tartalmasabbá. A fenti mondat értelmében nemegyszer tapasztalhattuk, hogy a közlés (kommunikáció) közösséget (communio) hoz létre, de azt is, hogy egy, már meglévő közösségben könnyű a közlés. Természetesen, itt, most a gyülekezetet (közösséget) létrehozó igehirdetésre (közlésre) gondolunk.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 117-125 old.

Ebben a könyvészetben és repertóriumban összeállítottam azokat a közleményeket, amelyekben Barth Károly erdélyi hatásáról van szó. Helyet kaptak a Református Szemle Hírek rovatának rövid közleményei és azok is, amelyek közvetlenül vagy közvetve a barthi teológiával vannak kapcsolatban. Kimutatásom valószínűleg nem teljes, és egyéni meglátásomat is tükrözi. A barthi közleményeknél csak ritkán jelölik a fordító nevét, ezért ezek az alábbiakból is hiányoznak. Ezért (is) kérem, hogy az olvasó és a felhasználó tekintse ezt vázlatnak, amelyet ki kell egészíteni.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 126-132 old.

A reformátori, majd az újreformátori teológia Isten Igéjének, a Kijelentésnek az örök érvényű igazságára figyelmeztette református egyházunkat. Ennek nyomán egy új szemléletű gyakorlati teológia került előtérbe: könyvek, folyóiratokban megjelent homiletikai közlemények sorozatban arról értekeztek, hogy miképpen jut el Isten Igéje az igehirdetőhöz. Ez az út egyik szakasza. Úgy érzem, a teológia adós maradt a második szakasz kidolgozásával, hogy a megértett Ige igazsága miképpen jut el az emberhez, miképpen válik gyülekezeti valósággá.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 107-109 old.

Mi, erdélyiek nem tudunk megszabadulni egy bizonyos térképszemlélettől, mert a természetes határok (Kárpátok) és a mesterségesek (trianoniak) befolyásolták életünket, nem utolsósorban a kolozsvári Teológiáét. Eltekintve attól, hogy a 16. században az ország háromba szakadt, minket háromszor lépett át a határ: az első világháború után Erdélyt Romániához csatolták, Kolozsvár 1940-ben visszakerült az anyaországhoz, majd 1945 után újból Románia része lett.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 98-106 old.

Ötszáz évvel ezelőtt a reformáció azzal a felismeréssel indult el, hogy az egyháznak vissza kell térnie a Szentíráshoz. Már maga ez az akarat teológiai meglátás volt, azaz a református teológia egyidős a reformációval. Mindennek pedig bölcsője Európa volt, mint ahogyan a későbbi eszmék, irányzatok szerinti elágazása is a mi földrészünkön történt és történik. Joggal beszélünk tehát évszázados európai református teológiáról, és mert mi magyarok, mintegy 30 év múlva ezt magunkévá tettük, teológiánkat méltán illethetjük az európai jelzővel.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 92-97 old.

A magunk, az egymás lelkigondozásának a kérdése azért kerül elő mostanában elég gyakran, mert csődbe jutott lelkipásztorok élnek mellettünk, sokszor egészen közel hozzánk, akik nem csupán mellőlünk, hanem belőlünk dőlnek ki, hiányoznak. Amikor hallunk róluk, vagy éppen közelükbe kerülünk, nem térhetünk ki a kérdés elől: miért nem segített válságba került társán a lelkipásztori közösség? Ezek a bajok, nyomorúságok, vagy éppen bűnök megvannak, fájdalmasak, de egyben szégyenfoltok is a lelkészi közösség testén.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 90-91 old.

Még mi, reformátusok sem tudunk egykönnyen szabadulni a hierarchikus gondolkozástól, világi vagy más egyházi struktúrákat veszünk át, pedig mindnyájan többször is hallottuk Jézus figyelmeztetését: de közöttetek ne így legyen, mert titeket csak egyfajta különbözőség határozhat meg: a szolgálat elsősége (Mt 20,20–27). A gyülekezet minden tagjának, a lelkipásztornak, az egyházban minden tisztségviselőnek és tisztviselőnek tudnia kell, hogy különbség van a hivatal és a hivatás között.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 84-89 old.

A jövőkép, amelynek egypár vonását a jelen előterjesztésben meghúzzuk, nem csupán a jelenlegi egyházkormányzat ügye, hanem mindannyiunké. Az egész lelkipásztori társadalomnak Isten előtti felelősséggel kell gondolkoznia megoldandó kérdéseinkről. Érdekeltté akarunk tenni mindenkit, mindenkitől várjuk, hogy megtegye észrevételeit, akár kritikusan is, és azt is, hogy itt meg nem fogalmazott elképzeléssel tegye teljesebbé azt, amit előtárunk. Erdélyi anyaszentegyházunk életében több területen is mutatkoznak a válság jelei, amelyek arra köteleznek, hogy keressük a megújulás lehetőségét.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 71-83 old.

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.” (Mt 28,18b–19a; 20,25b–26) Jézusnak ezek a szavai a népekhez küldött tanítványok számára szolgálatuk biztosítéka, de figyelmeztetés is, hogy nem személyük és nem szavuk hatalmával lesz eredményes munkájuk, hanem a küldő Úr teljhatalmának kiárasztásával.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 59-70 old.

A Szentírás két alapténye, a teremtés és a megváltás leírásában számos olyan helyzet: esemény, találkozás olvasható, amelyekre nincs emberi magyarázat, amelyeknek nincs kikövetkeztethető oka, amelyekben nem fedezhető fel semmilyen következetesség. Ezek a köznyelv és -gondolkozás szerint véletlenek, a filozófia pedig sorsszerűségnek nevezi. A természettudósok törvényszerűségeket állapítanak meg, de be kell vallaniuk, hogy olyan kozmológiai események is lejátszódhattak, amelyekre nincs magyarázat.

Kozma Zsolt --- In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások --- 2012 | 51-58 old.

Egy bezárt szoba előtt állunk, amelyben az egész világot érintő események jelei történnek: harsonák jelzik a végidőket, sátáni erők pusztítanak, ellene angyalok viaskodnak, királyi székek dőlnek meg, de a mennyei háttérben a választottak megmaradnak, végül győz Júda oroszlánja, a Bárány trónol, s a mennyből leszáll az új Jeruzsálem. Ezt éli át János, a látó, és írja le Urának parancsára. Ott benn az események nem csupán történnek, hanem már megtörténtek, ott benn együtt van a jelen és a múlt, de a kívülálló hívő embernek, a tudósnak, a művésznek jövőként kell megélnie.

Oldal