Digitális archívum

Összesen 59 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
Kelemen Attila --- In: Az Út --- (31) 2005 | 3-4 old.
Vörös Éva --- In: Az Út --- (30) 2004 | 115-116 old.

Amikor pedig egy dolgos élet után az erőnk fogyóban van, de nem úgy az aratnivaló, mi sem tudunk mást tenni, mint továbbadni az „eredeti” jézusi biztatást: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

K. M. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 295-298 old.

1. Ésaiás 48:17 Isten végtelen fenségű személyes hatalom és akarat,teremtő és világfeletti Úr. Mit gondolsz, lehetsz-e akadálya az Ö akaratának és megsértője szentségének? Vájjon nem remegő szívvel, mélységes áhítattal és örömkönnyekkel kell-e tudomásul venned, hogy ő Fiában Megváltó Kegyelem, a megszentelődés útján üdvösségre tanító és vezető Szentlélek?! Imádság: Atyám, áldott légy, hogy Szent Fiad által megmutattad a Neked való engedelmesség egyedül lehetséges és hasznos útját.

V. Á. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 266-270 old.

1. Isten Báránya. Jel 5:12. Ez a bibliai kifejezés a Jézus mennyei dicsőségét és a mi megváltatásunk boldogító igazságát foglalja össze. A tisztaság, szentség, a tökéletes bűntelenségben és az isteni javakban csak Ő olyan gazdag, hogy a bűnös emberiség javára a váltságdíját lefizesse. Az Isten Báránya elvette a világ bűneit, tehát a mérhetetlen lelki gazdagság az enyém is. Ima: Atyám! könyörgöm, hogy a Te Lelked által az én életemben is tedd hatékonnyá a Bárány vérét, hogy Őt én is méltóképpen dicsőíthessem.

N. N. --- In: Az Út --- (1) 1923 | 113-115 old.

Mindig valami csodálatosan mély titokzatosságot éreztem az alkonyai csöndjéből. A legkedvesebb óráim azok voltak, ha csöndes estén felmentem egy hegyre a falu fölé s megálltam ott akkor, mikor az alkony kezdi a maga barna szárnyait teregetni a házakra.

Andrews Lancelot --- In: Az Út --- (8) 1926 | 239-239 old.

Imádkozom-e, ha nem hétszer napjában, mint Dávid, de legalább háromszor, mint Dániel? Ha nem oly hosszan mint Salamon, de legalább oly röviden-e mint a publikánus?

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 237-238 old.

Általános a panasz a lelkipásztorok közt, hogy munkájuk sikere nem látszik és hiábavaló az a sok erőfeszítés, amit ezen a földön a reájuk bízott lelkek között végeznek egy olyan cél érdekében, mely olyan messze van, hogy képzeletünkkel elérni nem tudjuk.

Káli Dénes --- In: Az Út --- (1) 1923 | 85-89 old.

Még csak néhány körfordulata az óramutatónak és mi elszéledünk gyülekezeteink felé. Gondoljunk reá, hogy minden lépésünk, minden szavunk egy láthatatlan cselekedetek könyvit megírásához hord adatokat. Mindaz nyomtalan marad, amely az ételért és ruházatért cselekedtünk, s csupán az fog benne maradni, jelentéktelen életünk felett fényesen foszforeszkálni, amivel a szenvedő, a meghalt és feltámadod Krisztust hirdettük!

Nagy Géza --- In: Az Út --- (8) 1926 | 231-234 old.

1. Jeremiás 1:19. A keresztyén ember élete harc nemcsak a saját bűneivel, hanem a bűnös emberekkel is, akik Krisztus országát megakarják rontani. Ezt a harcot csak az Űr segítségével tudjuk győzelmesen megküzdeni. Ennek a segítségnek a feltétele azonban az, hogy én is vele legyek, magamat az ő rendelkezésére bocsássam. Imádság. Atyám, szabadíts meg a gonosztól, de ha mégis ellenünk bocsátod azt, állj mellénk a Jézus erejével.

Diószegi K. István --- In: Az Út --- (8) 1926 | 191-191 old.

„Óh hűséges Isten, az Úr Jézus Krisztusban kegyelmes Atyám! Ki engemet szegény, méltatlan szolgádat Szent Igédnek hirdetésére hívtál és ahhoz tartozó rendes eszközökkel meg is koronáztál: kérlek tégedet, hogy engemet e nagy tisztnek végbevitelére alkalmatlan szolgádat, Szent Lelkednek kegyelme által jobban is naponként készíts el, hogy a te titkaidnak hűséges sáfára lévén, nem nyereségnek okáért; hanem egyedül szent Nevednek dicsőségére..."

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 189-191 old.

Isten szolgája mindig népszerűtlen az emberek előtt. Nem is lehet másként. Közülük mindenki tudja, hogy ő olyan szolgálatra van elkötelezve, melyet ez a világ értéke szerint soha sem fog tudni megbecsülni. Olyan kincsek birtokában van és oly javakat kínál, melyek ennek a világnak szemében keveset érnek és még kevesebbet hoznak.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 163-169 old.

Pál két felkiáltása olyan, hogy csak abból érthető, ami e két felkiáltás háta mögött van, a legnagyobb fájdalom, s a legdiadalmasabb boldogság. A fájdalom a törvény alatt álló ember fájdalma. Gondoljuk el, hogy van egy törvény: foglalata minden szentnek és igaznak, megtestesülése, betűbe öntése annak, ami Isten maga. És az ember ezt a törvényt lelke egész hevével szereti és követni akarja.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 161-162 old.

A kenyér után való éhség és a víz után való szomjúság is borzasztó, és a lelkipásztor életének legszomorúbb percei közé tartozik az, mikor látnia kell embereket, akik az éhínségnek vannak kitéve és nincs módja és tehetsége rá, hogy segíthessen
rajtuk. De látni azt, mikor az Ige utáni szomjúság önti el a lelkeket, mikor a lelki eledelt keresik és hiába keresik, szomjúhozó és éhező lelkeket, kikben forrón csap fel az Isten utáni vágy, de akik nem találják Istent, ez még rettenetesebb.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 129-130 old.

A modern keresztyénség egyik legnagyobb gyakorlati tévedése, sőt bűne, és igehirdetésünk legnagyobb és legveszedelmesebb hibája az volt, hogy az emberekkel azt akartuk mindenképpen elhitetni, hogy keresztyénnek lenni valami nagyon könnyű és egyszerű dolog.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 99-112 old.

Hadd kérdezzem még tehát tőled igaz szeretettel: „Melyik osztályon utazol?" Csak három osztály van. Leírom őket, hogy megvizsgálhasd magad Annak jelenlétében, „Akiről beszélünk." 1. osztály : Azok, akik meg vannak váltva és ezt tudják is. 2. osztály: Akik nem bizonyosak a megváltásukról, de vágynak azok lenni. 3. osztály : Akik nemcsak nincsenek megváltva, de teljesen közömbösek is eziránt. Ismét kérdezem : „Melyik osztályon utazol?"

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 97-98 old.

Jeroboám megpróbál ellenállni de kinyújtott keze megmeredve áll meg. Mutat a meghasadt oltárrá, mint bűnének bizonyítékára. Óh ez a kinyújtott és megszáradott kéz! A világ keze, mellyel feltámadt Isten emberei ellen, mely tétlenül és tehetetlenül mutat a világ ezer sebére és bűnére. Kezek, melyeknek dolgozni kellene, de imára sem kulcsolhatok össze, mert megmerevedtek és mozdíthatatlanok.

Mózes András --- In: Az Út --- (8) 1926 | 66-68 old.

Siralmas látvány az üres templom, amelyben vasárnap ásító padok felett, kongó falak között anélkül kell elszállania Isten gazdag igéjének, hogy ajándékával, áldott magával szíveket termékenyíthetne meg. De az a helyzet sem sokkal vigasztalóbb, amikor a templom tele van ugyan, de üres lelkekkel van tele, olyan lelkekkel, amelyek se nem alkalmasak, se nem méltóak az Ige Befogadására. Az Ige tud csodákat tenni; arra

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 154-157 old.

1. A bizalom jutalma Zsid 10:35. Arról a bizalomról van itten szó, mely a kétségek és nehézségek között és ezek által válik győzedelmes erővé, azáltal, hogy ezek felé emelkedik. Ennek a kitartó és helytálló bizalomnak jutalma az, hogy a minden körülmények között diadalmas krisztusi élet erejével övezi fel az embert. Imádság; Jó Atyám, könyörgöm hozzád, hogy oly hamar meglankadó bizalmamat hozzád és szent Fiadhoz erősítsd meg Szentlelked által.

N. N. --- In: Az Út --- (8) 1926 | 27-30 old.

1. Sokak bűnét hordozá. (Ézs 53:12). Milyen távol vannak tőlem azok a jellemvonások, melyek Jézus igazi nagyságát adják. Hordozni mások bűneit olyan szeretettel, mint Ő hordozta az enyémeket, mikor nekem magam bűneinek hordozása is elviselhetetlen teher, sőt sokszor jól érzem magamat alattuk. Még kevésbé vagyok képes arra, hogy másért életemnek csak kis részét is odaadjam. De Ó hordozta értem ezeket, ezért csak Benne van reménységem. — Imádság: Megváltó Krisztusom, taníts engem elfogadni értem terheket hordozó kegyelmedet és könyörögj érettem is az Atyánál.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 5-9 old.

Csak nem régiben hívtam fel a figyelmet igehirdetésünk válságára. Máshol és más alkalommal pedig kifejtettem, hogy egyházunk élete legaggasztóbb szimptomájának tartom az élő és írott igehirdetésben való nagy elhanyatlást. Akkor arra is rámutattam, hogy az élő igehirdetés hatalmát az roppantotta meg, hogy végzetesen hiányzik annak irodalmi alátámasztása és erőtartálya. Egyházi irodalmunk legújabb termésében valódi ritkaságszámba megy az igehirdetői alkotás.

Makkai Sándor --- In: Az Út --- (8) 1926 | 3-4 old.

Az újjászületés képe ez a történet. Az igazi élet akkor kezdődik, mikor a Krisztus a lélek számára életté és valósággá lesz. Ez történt Zákeussal.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (8) 1926 | 1-2 old.

Mindig nehezebb és mindig érthetetlenebb ez a mi sorsunk. A próbák és bajok, melyek szomorúvá és nehézzé tették a múlt évet nem kevesbednek, sőt növekednek.Lehet erre felelet a néma belenyugvás, a reménytelen lemondás is.De Isten Igéje nem ezt a megoldást adja ebben a részben.

Dávid Gyula --- In: Az Út --- (20) 1938 | 10-15 old.

A lelkipásztor mondhatja, hogy igehirdetői lelkiismeretességével és hűségével ellenőrzi önmagát. Nagyon jó, ha az igehirdető ezt vallja s még jobb, ha gyakorolja. Nagyon sokszor azonban éppen ez a hűség és lelkiismeretesség válik nagyon problematikussá. A hűségnek és a lelkiismeretességnek van egy polgári-vulgáris értelmezése és sajnos, rendesen azok, akik nagyon hivatkoznak a hűségre és lelkiismeretességre, ennek a vulgáris értelmezésnek szűk világában vergődnek.

Imre Lajos --- In: Az Út --- (20) 1938 | 5-9 old.

A legnagyobb parancsolat - Luk. 10:25-37
Az aranylánc - Péld. 1:7-9
Amit Isten tesz, megáll - Préd. 3:10-14
Áldjad én lelkem az Urat - Zsolt. 103:1—4.

Szőcs Endre --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 42-46 old.

Isten csodálatos törvényei változatlanok és örökkévalók. Azokat ember el nem törölheti, meg nem másíthatja, büntetlenül át nem hághatja és ki nem játszhatja. Minden erre irányuló törekvés tévelygés és Isten megcsúfolására irányuló bűnös akarat. Ezért figyelmeztet Isten Igéje: ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg. Senki se ámítsa önmagát és ne éljen tévhitben Isten örök törvényeit illetőleg a természeti, testi és lelki világban egyaránt, mert nincsen végzet, nincsen vaksors, hanem csak isteni törvény és a törvény felett álló isteni gondviselés.

Bitai B. Pál --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 37-41 old.

A hitetlenség a maga propagandáját nem ünnepi megnyilatkozásokon keresztül végzi, hanem a hétköznapi élet síkján emlézi bele a lelkeinkbe. A keresztyénség megerőtlenedésének oka pedig éppen abban van, hogy ünnepi-morállá, vasárnapi szószéki prédikációvá és úrnapi körmenetekké magasztosult! Míg maga a hétköznapi élet sótlanná vált! Eltűnt a keresztyénség a mindennapi élet megnyilatkozásaiból, mint a mindennapi élet-tevékenységek megbélyegzője és karátjegye.

Zágoni Albu Dezső --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 32-36 old.

A Szentírás nagy tengerében egy szerényen meghúzódó kis gyöngyszemecske az Eszter könyve. Vannak itt biztosan sokan, akik csak annyit tudnak róla, hogy van a Szentírásban egy ilyen című könyv is, de hogy mi van benne, miről szól — arról nem tudnak semmit. Még a bibliaolvasó ember is könnyedén átsiklik rajta. Egy régi történet leírását látja benne, vagy megdöbben azon a kegyetlen zsidó bosszún, amely a könyvben le van írva, de úgy érzi, hogy keresztyén embernek nem sokat szól benne az Isten. Testvéreim!

Járay Márton --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 28-31 old.

Jézus példázatai világosak és félreérthetetlenek. Mindeniket jellemzi az, hogy az élet egy elhatárolt kis részének, sokszor egyetlen kérdésnek. megvilágítására szolgálnak, egy kérdéssel foglalkoznak, amellyel éppen akkor fordultak hozzá. A példázatoknak ebből a természetéből következik az az igazság is, hogy tartalma nem állítható minden részletéiben párhuzamba a vallásos élettel, csakis azzal az egy feltett kérdéssel. Így például alap Igénk erre a kérdésre felel: 1. Hogyan kerül Jézus tanítványai közé a gonosz? 2. Mit kell tenni ezekkel?

Szőcs Endre --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 23-27 old.

Kenyéri Mindennapi kenyér! Milyen komoly kérdés ez ma. Mindenkor létfontosságú volt, de a mostani háborús időkben rendkívüli jelentőséget nyert. Régebben csak a szegény napszámos, munkásembernek volt égető kérdés, ma azonban falusi, városi, szegény, gazdag
számára egyformán életbevágó. Bármilyenek is legyenek azonban az idők, nekünk mindörökké változatlan buzgósággal kell kérnünk: „Mi Atyánk! A mi mindennapi kenyerünket

Gudor Lajos --- In: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei --- 1943 | 20-22 old.

A cséplés előtti napokban tapasztaltuk, hogy kenyér nélkül milyen nehezen lehet élni. A málé meg a burgonya nem pótolja a kenyeret. Amilyen nélkülözhetetlen a kenyér testünk táplálásánál, épp olyan nélkülözhetetlen Krisztus az életünk számára. De míg a kenyeret
ideig-óráig pótolni lehet, Jézus Krisztust semmivel pótolni nem lehet. Az élet számára nem adatott más táplálék, csak Jézus Krisztus.

Oldal