Digitális archívum

Összesen 51 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
N. N. --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 723-723 old.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológia tanárainak találkozója - Adorjáni Zoltán

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 715-722 old.

Hodossy-Takács Előd (szerk.): A Tíz Ige. Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából - Jeneiné Hurja Bettina Valéria. Studia Theologica Transsylvaniensia, 16 (2013/1) - Balogh Béla

Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 705-714 old.

Negyven évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora, az erdélyi református egyházi élet kiemelkedő személyisége. Gyászjelentőjén kissé különösen hathatott a bibliai versrészlet: „nagy fejedelem esett ma el Izráelben” (2Sám 3,38). Mert ez a termetében kis ember, ez a „kistermetűségébe tömörödött nagyság” úgy élt, tanított, nevelt és írt, hogy sohasem tartott igényt „fejedelmi” címre, tekintélyét kiemelő rangokra.

Kurta József Tibor --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 699-704 old.

Az erdélyi protestáns egyházak a zsinatok keretében vizsgáztatták, iktatták be és bocsátották ki szolgálatra lelkészeiket. Ennek voltak igazoló okmányai azok az egyleveles lelkészszentelési bizonyítványok – latinból átvett néven formáták, amelyeket a zsinat adott ki, és amelyeknek célját a jelen tanulmányban bemutatott nyomtatvány fogalmazza meg.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 678-698 old.

Tíz éve hunyt el Sass Kálmánné Tőkés Mária, és ez alkalommal ismét meghatódva keresem a család szétszórt, erőszakosan szétvert emlékeit. Sass Kálmán (Gálospetri, 1904. április 17. – Szamosújvár, 1958. december 2.) kivégzésével családja életútját is megbélyegezték. Aztán némasági zárlatot rendeltek el és bárddal rontották a család jó hírnevét. A feleség és családanya lelki arcának kutatása közben üvegbe zárt történelemről és elhurcolt Aranykönyv híréről olvashattam. A Tőkés László püspök által Amerikából hazahozott füzetet lapozva, a svájci Welti asszony kis adattára örvendeztetett meg.

Fazakas Sándor --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 657-677 old.

Nem sokkal a rendszerváltás után a kutató egy időközben nyugalmazott lelkipásztort egy 1962-ből származó jelentéssel ajándékozott meg. A jelentés őróla szólt, még teológus éveiből. A tartalom, illetve a jellemzés az Állambiztonsági Szolgálatnak volt címezve, s röviden összefoglalva ez olvasható benne: a fiatalember „tehetségtelenebb, mint az apja”, „siralmasan gyenge”, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy apja helyére kerüljön a gyülekezetben. Az élet fintora, hogy néhány évtizeden át a jelentő és a megfigyelt ugyanannak a lelkészi munkaközösségnek volt a tagja.

Tunyogi Lehel --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 643-656 old.

Hazai teológiai neveltetésemnél fogva akaratlanul is ahhoz szoktam, hogy nálunk, ha nem is kiélezett, de valamennyire éles különbséget szokás tenni a gyakorlati és az úgymond elméleti teológia, illetve a teológia gyakorlati és elméleti oldala között. Így hát bizonyos fenntartással, rejtett kétkedéssel fogtam hozzá Walter Brueggemann Uttered beyond Fear – Isaiah 43:1–5, Mark 6:47–52 című prédikációjának tanulmányozásához.

Kató Szabolcs Ferencz --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 605-642 old.

A keresztyén felekezetek körében kevés annyira általánosan elfogadott, közös tan van érvényben, mint az, hogy az Ószövetség az Újszövetséggel együtt és azzal egyenértékűen a keresztyén hit alapját képezi. Eszerint mind a keresztyén hitnek, mind a keresztyén teológiának – és itt fontos, hogy nem vallástudományról beszélünk – az Ószövetség éppúgy formáló tényezője és kiindulópontja, mint az Újszövetség. Legyen szó hitvallásokba foglalt dogmákról vagy még alakulásban lévő teológiai kijelentésekről, azoknak mércéje minden időben az, hogy összhangban vannak-e az Ó- és Újszövetség tanításával.

Adorjáni Zoltán --- (107) 2014 | 605-723 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 577-598 old.

Filozófiai doktori címet szerzett Visky Sándor Béla. Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában - Visky Sándor Béla. Visky Sándor Béla: A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése - Fazakas Sándor

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 570-576 old.

Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? - Kulcsár Árpád. Lőrincz István: Istennel kezdeni - Somogyi Botond

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 532-569 old.

Telegden négy szálas fenyőfa jelzi, hogy a templom kapitális rendbetétele alkalmával elültetett svájci csemeték úgy élték át a viharos időket, mint a Sass Kálmán és jótevőinek kimagasodó emléke. Ez az emlékezet a torzítás és az elhallgatás dacára is égre mutatóan bátorította a híveket. A mezőtelegdi lelkész úgy tudja a szájhagyomány alapján, hogy a templomszentelés alkalmával jelen volt a faültető Welti házaspár is.

Ledán M. István --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 513-531 old.

Rotterdami Erasmus ezt írta 1519-ben, Jacob Hoogstraetenhez címzett levelében: „Ha keresztényi dolog gyűlölni a zsidókat, akkor bőven keresztények vagyunk itt mindnyájan.” Ez a mondat olyan, mintha a reformáció századának görbe tükre lenne, amely az (ön)irónia sajátos torzításával mutatja meg, hogyan viszonyult a 16. század értelmiségének javarésze – némi anakronizmussal fogalmazva – a zsidókérdéshez.

Tunyogi Lehel --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 504-512 old.

Örvendek annak, hogy a szórványtéma az egyházi elöljáróság érdeklődésének homlokterébe került, viszont azzal is számolnunk kell, hogy minél felkapottabbá válik, annál több sztereotípia és félreértelmezés tapad hozzá, s ha ezeket nem is fogom mind érinteni, jó néhányat terítékre fogok ajánlani közülük.

Makkai Péter --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 481-503 old.

Manapság az inklúzió a legnagyobb gond a fogyatékkal vagy hátrányos helyzetben élő emberekkel kapcsolatosan, vagyis az inkluzív oktatás, felkészítés, lakhatóság, foglalkoztatás, munkahely és szabadidő, sport stb. megfelelő felkínálása számukra. Ennek már megfogalmazása is nehézségekbe ütközik, az elméleti háttér kiépítése igen akadozik, a gyakorlat pedig sajnos lesújtó. Ha gondolataink egyházközelben mozognak, felmértük-e, hogy hány református templomunk akadálymentes fizikai értelemben, hogy az értelmi szféráról ne is beszéljünk?

Adorjáni Zoltán --- (107) 2014 | 481-598 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 456-473 old.

A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2014. február 28. - Adorjáni Zoltán. Doktori címet szerzett Deák Angéla-Vilma. Részletek a dolgozat kiértékeléseiből - Dr. Molnár János témavezető egyetemi tanár, Dr. Orbán Gyöngyike Enikő, egyetemi tanár, Dr. Hézser Gábor, Universität Bielefeld, Németország, Dr. Adorjáni Zoltán, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. Deák Angéla: Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás. A II. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozó - Simon János

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 445-455 old.

Gyalui Farkas: Emlékirataim (1914–1921) - Gaal György. Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2011/I. Emlékkötet a 70 éves Geréb Zsolt tiszteletére - Karasszon István. Biblische Notizen - Balogh Béla

Kolumbán Vilmos József --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 432-444 old.

Már gyermekkorában felfigyeltek kivételes emlékezőtehetségére. Úrvacsoraosztáskor egyszeri hallás után megtanulta a bibliai aranymondásokat. Tehetségével és a történelem iránti vonzódásával Enyeden is hamar kitűnt diáktársai közül, s az sem zavarta, ha a társai, sőt tanárai kinevették amiatt, hogy mindenféle régi iratot összevásárolt.

Simon János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 414-430 old.

A 20. századra sokan emlékeznek úgy, mint amely a masszív erőszakmegtapasztalások százada volt. Az emberpusztítás olyan méretű volt, mint addig soha az emberiség történelme során. Az erőforrásokért vívott harc globális kiterjesztése és a tömegpusztító fegyverek tökéletesítése rövid idő alatt nagyszámú emberáldozatotű követelt. A II. világháborút követően pedig fokozott igény mutatkozott az addig többnyire figyelmen kívül hagyott áldozatok hangjának meghallására.

Papp Zsolt --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 403-413 old.

Reinhold Niebuhr etikájában, akárcsak társadalomszemléletében, különleges realizmussal szembesülhetünk. Ez a realizmus nem távolodik el a mennyei vonatkoztatási ponttól, viszont következetesen keresi a földi élet értelmét és etikai lehetőségeit. Reinhold Niebuhr számára nem kétséges, hogy a földi életet a maga Istentől kapott teljességében kell megélni, és tagadja azt a sztoikus megközelítést, amely a lélek zavartalanságában találja meg beteljesedési lehetőségeit. Az egyéni élet szervesen összekapcsolódik a közösségi léttel.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 389-402 old.

The right man on the right place – megfelelő embert a megfelelő helyre – tartja az angol mondás. Nyilván arról van szó, hogy egy közösségben az a kívánatos állapot, hogy ember és hivatal (hivatás) egymásra találnak. Sajnos gyakori eset, hogy ez nem így történik: vagy nem találunk megfelelő embert egy bizonyos hivatal betöltésére, s a nincs emberem (Jn 5,7) ilyen értelemben is fájóan igaz lehet; vagy pedig olyan kegyelmi ajándékokkal bőven felruházott emberrel találkozunk, aki nem kerül olyan helyre, amely megfelelne tudásának, tehetségének, adottságainak.

Deák Angéla-Vilma --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 367-388 old.

Walter Jens a kortárs német irodalom és kulturális élet kiemelkedő alakja: a retorika és klasszika-filológia egykori professzora, író, irodalomtörténész, kritikus, fordító, a teológia művelője volt. 1923 márciusában született Hamburgban, tehetős polgári családban. Az elemi iskola elvégzése után a neves Luther-tanítvány, Johannes Bugenhagen alapította gimnáziumban érettségizett 1941-ben. Súlyos asztmája miatt felmentették a háborús szolgálat alól. Ezt követően germanisztikát és klasszika-filológiát hallgatott Hamburgban és Freiburgban.

Adorjáni Zoltán --- (107) 2014 | 367-473 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

--- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 353-360 old.

Society of Biblical Literature Nemzetközi Találkozó. St. Andrews, Nagy-Britannia, 2013. július 7–11 - Zabán Bálint Károly. Doktori címet szerzett Tamás Iringó - Dr. Buzogány Dezső témavezető professzor. Az I. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozó - Simon János

N. N. --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 345-352 old.

Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján - Papp György. Eszenyeiné Széles Mária: Kezdetben, Az őstörténetek teológiája, Eszenyeiné Széles Mária: Zarándokénekek (Zsolt 120–134) Csendes órai elmélkedések - Adorjáni Zoltán

G. Henk van de Graaf --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 334-344 old.

Olvastam egykor, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nagy bibliaolvasó volt. Ha jól emlékszem, életében legalább hússzor végigolvasta az egész Bibliát! Aki ezt meg tudta tenni, annak nagyon hűségesen és kitartóan kellett Bibliát olvasnia. Hogy az átlagos magyar hívők és családok – ha egyáltalán léteznek „átlagos” magyarok – milyen hűségesen és kitartóan olvassák a Bibliát, azt mostanig nem tudtam igazán megismerni. De nagyon kíváncsi vagyok rá.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 303-333 old.

A most előkerült nagyváradi Barth-interjú azért is fontos, mert eddig úgy tudták egy 1939-es levele alapján, hogy Barth feltételezhetően ettől a dátumtól kezdve tett egyenlőségjelet a bolsevizmus és a fasizmus közé, és hogy akkor állapította meg: a nemzeti szocializmus és a bolsevizmus egymásnak rokonai. Barth tehát ettől kezdve hitt a „Hitlerei” bukásában. Az interjúból azonban az derül ki, hogy mindezekről már 1936-ban is beszélt nyilvánosan, Nagyváradon.

Magyar Balázs Dávid --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 278-302 old.

Irodalmi működésének kezdetén Kálvin János jelentős összeütközésbe került a radikális egyház- és társadalomellenes gondolkodású anabaptistákkal, akik nagymértékben befolyásolták politikai, teológiai-etikai állásfoglalásait.

Makkai Péter --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 263-277 old.

Az utóbbi évtizedekben a szociális munka és a vele rokon foglalkozások szakirodalma nagy figyelemmel fordult a fogyatékosság kérdésköre felé. Sok társadalomkutatási program esetében megállapítható, hogy a fogyatékosság, a fogyatékkal élők élete, társadalmi helyzete az érdeklődés középpontjába került. A szakirodalom érdeklődésének elmozdulása annak tulajdonítható, hogy ebben a kérdésben szemléletváltás következett be a szakemberek, illetve némely ország társadalmának körében.

Oldal